Strona główna
MUZEUM

- Doktoraty Honoris Causa nadane przez Uczelnię -

Arkadiusz
Musierowicz

IUNG, Puławy, 1965 r.

21 listopada 1965

Promotor – prof. dr hab. Bolesław Świętochowski

Prof. Arkadiusz Musierowicz był wybitnym specjalistą z zakresu humifikacji materii or-ganicznej gleb, układów koloidalnych i właściwości sorpcyjnych gleb, fizyki i chemii gleb oraz żyzności, systematyki i kartografii gleb. Będąc twórcą warszawskiej szkoły gleboznawstwa, odegrał kluczową rolę w ustaleniu podstaw nomenklatury i klasyfikacji gleb Polski. Dorobek naukowy Profesora obejmuje 170 oryginalnych prac twórczych i dziewięć podręczników akademickich. Odegrał kluczową rolę w kształceniu kadry, wypromował 19 doktorów, a 13 osób pod jego merytoryczną opieką uzyskało stopień naukowy doktora habilitowanego.

Prof. Arkadiusz Musierowicz był członkiem wielu towarzystw naukowych, w tym Warszawskiego Towarzystwa Naukowego, prezesem Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego i honorowym członkiem Niemieckiego Towarzystwa Gleboznawczego.

Za wybitne osiągnięcia naukowo-badawcze, dydaktyczne i organizacyjne otrzymał dwukrotnie nagrodę państwową oraz odznaczony został: Krzyżem Komandorskim i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a także wieloma innymi medalami i wyróżnieniami.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec