Strona główna
MUZEUM

- Doktoraty Honoris Causa nadane przez Uczelnię -

Stanisław
Przestalski

Akademia Rolnicza we Wrocławiu, 2001 r.

29 września 2001

Promotor – prof. dr hab. Zofia Jasińska

Zainteresowania naukowe prof. Stanisława Przestalskiego koncentrują się wokół zagadnień związanych z agrofizyką i biofizyką błon. Na podkreślenie zasługuje poszukiwanie związku między strukturą fizyczną błon i ich funkcjami biologicznymi. Do szczególnych jego osiągnięć zalicza się badania nad: wilgotnością i porowatością gleby, mechanizmem przenikania jonów przez błony biologiczne, zjawiskiem grawiosmozy i związanych z nim efektem transportu wody w rośli-nach wyższych, molekularnym mechanizmem działania związków amfifilowych o właściwościach pestycydów i antyoksydantów na błony, co dało podstawy syntezy nowych związków biologicznie czynnych, działaniem metaloorganicznych związków cyny i ołowiu na błony komórek zwierzęcych, roślinnych i modelowych oraz na poszukiwaniu środków ochronnych przed niszczącym wpływem tych związków.

Prof. Stanisław Przestalski zorganizował od podstaw Katedrę Fizyki i Biofizyki Akademii Rolniczej we Wrocławiu i Kierował nią przez 45 lat od roku 1952 aż do przejścia na emeryturę w roku 1997. Wypromował 15 doktorów, spośród których 11 uzyskało stopnie nauko¬we doktora habilitowanego i kontynuuje badania zarówno w Katedrze Fizyki i Biofizyki AR we Wrocławiu, jak i w innych uczelniach wrocławskich oraz ośrodkach akademickich w Polsce. Prof. Przestalski jest autorem (lub współautorem) blisko 400 pozycji naukowych, w tym ponad 160 oryginalnych prac i ponad 200 komunikatów. Jego prace były prezentowane na licznych krajowych i międzynarodowych konferencjach, sympozjach i kongresach, często w formie plenarnych referatów. Jest autorem kilku skryptów dla studentów oraz cieszącego się wielkim uznaniem podręcznika „Fizyka z elementami biofizyki i agrofizyki” stale udoskonalanego w kolejnych wydaniach.

Prof. Stanisław Przestalski jest członkiem wielu organizacji naukowych zagranicznych i krajowych, w których pełni odpowiedzialne funkcje.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec