Strona główna
MUZEUM

- Tytuły profesora honorowego nadane przez Uczelnię -

Bogusław
Buszewski

Profesor Bogusław Buszewski, specjalista z zakresu chemii analitycznej, twórca polskiej szkoły chromatografii, wybitny uczony i pedagog, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk, przewodniczący Komitetu Chemii Analitycznej PAN, prezydent Central European Group for Separation Sciences (CEGSS), członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, członek kolegiów redakcyjnych czasopism naukowych krajowych i zagranicznych.

Urodził się w 1951 roku we Wrocławiu. Studia ukończył w 1982 r. na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UMCS w Lublinie. Doktoryzował się w 1986 r., habilitował w 1992 roku, a w 1999 roku otrzymał tytuł profesora. W latach 1982 – 1994 pracował w UMCS w Lublinie, a od 1994 roku w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie jest kierownikiem Zakładu Chemii Środowiska i Ekoanalityki. Kieruje też Centrum Edukacyjno-Badawczym Metod Separacyjnych i Bioanalitycznych BioSep. Profesor przebywał na stażu na Uniwersytecie w Tübingen i był profesorem wizytującym na uniwersytetach w: USA, Japonii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Republice Południowej Afryki, Holandii, Austrii, Australii, Brazylii, Chinach i na Tajwanie. Był prezesem Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Societas Humboldtiana Polonorum i prezydentem European Society for Separation Science. Jest przewodniczącym Kapituły Europejskiej Nagrody Nernsta- -Tswetta. Jest członkiem prezydium Division of Environmental Chemistry of the European Association of Chemistry (EuChemS) oraz członkiem rad 26 krajowych i zagranicznych czasopism naukowych. Dorobek naukowy Profesora Buszewskiego obejmuje 773 oryginalne prace naukowe, 15 monografii i podręczników, 56 polskich i zagranicznych patentów, z których 38 zostało wdrożonych. Wygłosił 300 wykładów i przedstawił 647 posterów na konferencjach oraz sympozjach. Liczba cytowań Jego dorobku wg SCI wynosi ponad 10 000, h-index = 44. Wypromował 38 doktorów, czterokrotnie był członkiem zespołu nominującego kandydatów do Nagrody Nobla w dyscyplinie chemia, był recenzentem 6 wniosków o nadanie godności doktora honoris causa, 42 wniosków o tytuł profesora, 43 rozpraw habilitacyjnych oraz 94 prac doktorskich (w tym 18 zagranicznych). Profesor Buszewski jest doktorem honoris causa Słowackiego Uniwersytetu Medycznego w Bratysławie, św. Cyryla i Metodego w Trnawie (Słowacja) oraz Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, laureatem licznych nagród krajowych i zagranicznych. Został wyróżniony przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej w ramach programu Mistrz. Otrzymał Nagrodę Naukową Premiera Rzeczypospolitej Polskiej (2009) i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2013), jak też Nagrodą PAN im. M. Skłodowskiej-Curie (2014). Od 2016 roku prof. B. Buszewski jest przewodniczącym Konwentu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Wyróżniony m.in.: Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski Polonia Restituta, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem PTChem im. J. Śniadeckiego i Medalem PTChem im. prof. W. Kemuli, Złotym Medalem Słowackiego Towarzystwa Chemicznego i srebrnym Mołdawskiej Akademii Nauk i Włoskiego Towarzystwa Chemicznego, nagrodą Złote Karety dziennika „Nowości”. Prof. Bogusław Buszewski od 30 lat współpracuje z Wydziałem Biotechnologii i Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Był inicjatorem utworzenia konsorcjum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

 

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec