Strona główna
MUZEUM

- Tytuły profesora honorowego nadane przez Uczelnię -

Józef
Bulla

Profesor Ing. Jozef BULLA, PhD, DSc. – wybitny biolog, specjalista z dziedziny genetyki fizjologicznej i biochemicznej, biotechnologii, bioróżnorodności oraz chowu i hodowli bydła, dziekan Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Słowackiego Uniwersytetu Rolniczego w Nitrze (Słowacja), były przewodniczący i obecnie zastępca przewodniczącego Słowackiej Akademii Nauk Rolniczych. Jest ekspertem w licznych komitetach opiniodawczych, członkiem komitetów redakcyjnych czasopism o zasięgu międzynarodowym oraz licznych korporacji akademickich, m.in. Akademii Georgofilijskiej we Florencji, Rosyjskiej Akademii Nauk Rolniczych, Czeskiej Akademii Nauk Rolniczych, Rady Naukowej Amerykańskiego Instytutu Bibliograficznego w Releigh, Rady LF.SC Europejskiej Fundacji Naukowej w Strassburgu. Jest współinicjatorem cyklicznych konferencji międzynarodowych „Genetic Days" organizowanych w Czechach, na Słowacji i w Polsce oraz członkiem z wyboru Towarzystwa Genetycznego im. Grzegorza Mendla w Brnie.

Urodził się w Bobrovecu w 1944 roku. Studia zootechniczne ukończył w 1968 roku na Słowackim Uniwersytecie Rolniczym w Nitrze. Odbył trzyletnie studia doktoranckie na Uniwersytecie Komeńskiego w Bratysławie, gdzie w 1974 roku uzyskał stopień doktora nauk rolniczych na podstawie pracy pt. „Genetyczne i epigenetyczne czynniki regulujące fenogenezę ptaków”. W 1985 roku otrzymał nominację Ministra Edukacji Republiki Słowackiej na stanowisko docenta, w 1987 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego, w 1992 roku objął stanowisko docenta, a rok później otrzymał tytuł naukowy profesora. W latach 1974–1984 pracował w Instytucie Naukowo-Badawczym Produkcji Zwierzęcej w Nitrze, a od 1985 roku pracuje na Słowackim Uniwersytecie Rolniczym w Nitrze. Od 2003 roku jest dziekanem Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności, którego również był głównym organizatorem.

Profesor Jozef Bulla jest wybitnym uczonym. Prowadził badania o znaczeniu międzynarodowym nad opracowaniem oryginalnej teorii regulacji procesu fenogenezy wątroby ptaków i wykorzystaniem genetyki fizjologicznej do regulacji procesów wzrostu i rozwoju zwierząt gospodarskich. Istotne w Jego dorobku naukowym są badania nad rozwojem metod genetyki molekularnej i ich zastosowaniem do uszlachetnienia zwierząt gospodarskich. Opracował koncepcję i zrealizował program zachowania bioróżnorodności z wykorzystaniem biotechnologii w ochronie zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich. Ogromny dorobek naukowy profesora, liczący 390 oryginalnych prac, 126 innych publikacji i 13 książek, można syntetycznie ująć w 4 następujących problemach: genetyka zwierząt gospodarskich, a zwłaszcza molekularna, fizjologiczna i populacji w aspekcie doskonalenia zwierząt, zastosowanie metod genetycznych, fizjologicznych i biotechnicznych w regulacji procesów rozwoju organizmów i poprawie wydajności zwierząt gospodarskich w rolnictwie zrównoważonym, identyfikacja, wykorzystanie i ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich z wykorzystaniem metod biotechnologicznych, wykorzystanie bioróżnorodności zwierząt gospodarskich w wielofunkcyjnym rolnictwie.

Jozef Bulla odbył liczne staże zagraniczne, m.in.: czteromiesięczny w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu, półroczny w Instytucie Naukowym Chowu Zwierząt w Holandii, dwumiesięczny we Wszechzwiązkowym Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt w Puszkinie w ZSRR, dwumiesięczny w Związku Hodowców Bydła Holsztyńskiego w USA. Na uwagę zasługuje również czynny udział Profesora w licznych konferencjach naukowych, na których upowszechniał dorobek naukowy w formie referatów, m.in.: w Danii, Polsce, na Węgrzech, w USA, Czechach i Austrii. Współpracuje z zespołami badawczymi z licznych ośrodków naukowych w Polsce, zwłaszcza ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Instytutu Weterynaryjnego Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach. Na szczególne podkreślenie zasługuje Jego udział w Szkołach Zimowych Hodowli Bydła w Zakopanem.

Profesor Jozef Bulla cieszy się międzynarodowym uznaniem, o czym świadczą Jego liczne honory oraz odznaczenia akademickie. Został wyróżniony Medalem Taufera Uniwersytetu w Brnie (1994), Srebrnym Medalem Republiki Słowacji (2004), Medalem FAO w Rzymie (2004), Srebrnym Medalem Republiki Austrii (2005), Medalem Koubka Uniwersytetu Południowo-Czeskiego w Czeskich Budziejowicach (2006), Medalem Johana Gregora Mendla Uniwersytetu w Brnie (2009) oraz medalem „Za zasługi dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” (2007).

Profesor Bulla ma znaczące osiągnięcia w rozwoju młodych kadr naukowych. Był promotorem 10 rozpraw doktorskich. Jeden z jego wychowanków uzyskał tytuł naukowy profesora, dwóch objęło stanowisko docenta, pięciu pracuje na stanowiskach naukowych, a dwóch na dydaktycznych.

Na szczególne podkreślenie zasługuje Jego ścisły związek z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu. Sprawował opiekę nad stażystami z naszej uczelni specjalizującymi się w biotechnikach rozrodu w Instytucie Naukowo-Badawczym Produkcji Zwierzęcej w Nitrze oraz stażystami pogłębiającymi wiedzę i umiejętności w obszarach biotechnologii i technologii żywności na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Słowackiego Uniwersytetu Rolniczego w Nitrze. Współpraca z Profesorem Bullą zaowocowała podpisaniem umów między Wydziałem Biotechnologii i Nauk o Żywności Słowackiego Uniwersytetu Rolniczego w Nitrze oraz Wydziałem Biologii i Hodowli Zwierząt i Wydziałem Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec