Strona główna
MUZEUM

- Tytuły profesora honorowego nadane przez Uczelnię -

Kurt
Lecher

Prof. dr sc. techn. Kurt Lecher jest profesorem zwyczajnym w Instytucie Gospodarki Wodnej, Hydrologii i Budownictwa Wodno-Melioracyjnego Uniwersytetu w Hanowerze. Wieloletnia współpraca jednostek Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji z Uniwersytetem w Hanowerze, a w szczególności z Instytutem kierowanym przez prof. Kurta Lechera datuje się od lat 80. Od 1990 roku do chwili obecnej prof. Lecher uczestniczył w czterech wspólnie realizowanych z Wydziałem Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji 

projektach programu TEMPUS-Phare, przy czym w dwóch z nich pełnił funkcję kontraktora. Na szczególną uwagę zasługuje projekt zrealizowany w latach 1990–1993: „Zorganizowanie studium podyplomowego Woda i Środowisko”. Udostępnione Wydziałowi przez Uniwersytet w Hanowerze materiały dydaktyczne zostały przetłumaczone, dostosowane do polskich warunków i opracowane merytorycznie. 

W latach 1988-2000 trzech pracowników Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji odbyło pod kierunkiem prof. Lechera długookresowe staże naukowe w ramach stypendium DAAD, a liczna grupa pracowników naukowych i studentów – krótsze staże i studia. Nawiązanie współpracy z prof. Lecherem umożliwiło uczestnictwo w projektach TEMPUS, dzięki którym wydział nawiązał współpracę z 15. uczelniami krajów Unii Europejskiej.

Prof. Kurt Lecher cieszy się w środowisku międzynarodowym wysokim uznaniem zawodowym i naukowym. Od 1971 roku jest m.in. konsultantem w zakresie hydrologii, inżynierii wodnej i gospodarki wodnej UNESCO oraz redaktorem naczelnym czasopisma „Zeitschrift fur Kulturtechnik und Flurbereinigung” (obecnie „Z. f. Kulturtechnik und Landentwicklung”) wydawanego przez wydawnictwo P. Parey w Berlinie.

W latach 90. profesor Lecher występował wielokrotnie na forum Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji ze specjalistycznymi wykładami oraz czynnie uczestniczył w seminariach i sympozjach wydziałowych. W roku 1995 wyróżniony został medalem „Za zasługi dla Akademii Rolniczej we Wrocławiu”.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec