Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Piotr Paweł
Wyrost

Urodził się 28 czerwca 1925 r. w Sandomierzu. Szkołę średnią (Państwowe Gimnazjum i Liceum) ukończył w 1947 r. w Namysłowie na Opolszczyźnie. W latach 1947–1951 studiował na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu, gdzie uzyskał dyplom lekarza weterynaryjnego w 1952 r. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął w czasie studiów w 1950 r. w kierowanej przez prof. A. Banta Katedrze Anatomii Zwierząt.

Stopień naukowy doktora medycyny weterynaryjnej otrzymał w 1960 r. na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej WSR we Wrocławiu na podstawie rozprawy pt. „Badania nad typami psów wczesnośredniowiecznego Opola i Wrocławia”, a stopień doktora habilitowanego nauk weterynaryjnych na tym samym Wydziale w 1967 r. na podstawie rozprawy pt. „Psy wczesnożelaznej i wczesnośredniowiecznej Europy Wschodniej”. Tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1978 r., a zwyczajnego w 1989 r.

Odbył staże naukowe w Jugosławii (Uniwersytet w Belgradzie), byłym ZSRR (Akademia Weterynaryjna w Moskwie) i w Brnie (Wyższa Szkoła Weterynaryjna) oraz w Austrii, Bułgarii, Czechosłowacji i na Węgrzech.

Prowadził badania z zakresu anatomii rozwojowej, archeozoologii i historii medycyny weterynaryjnej.

W latach 1969–1995 był kierownikiem Katedry Anatomii Zwierząt, w latach 1968–1972 uczelnianym kuratorem Zrzeszenia Studentów Polskich i w latach 1972–1981 prodziekanem. W latach 1983–1996 był członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, w latach 1987–1998 kierownikiem Sekcji Historii Medycyny Weterynaryjnej PTNW, w latach 1988–1998 członkiem Komitetu Nauk Weterynaryjnych PAN i w latach 1988–1997 redaktorem naczelnym Archivum Veterinarium Polonicum. Obecnie jest nadal członkiem Komitetu Redakcyjnego Folia Morphologica i członkiem Research Board of Advisors of the ABI.

Był promotorem 6 doktoratów. Autorem 19 recenzji habilitacyjnych i 14 doktorskich oraz 32 opinii do tytułu lub stanowiska profesora. Opracował 183 recenzje wydawnicze na potrzeby edytorskie różnych czasopism naukowych.

Jest autorem lub współautorem 190 publikacji, w tym około 100 oryginalnych prac twórczych oraz 3 monografii z zakresu archeozoologii i historii zawodu pt. „Dawna fauna Śląska w świetle badań archeozoologicznych (1985); Dawna fauna Polski w świetle badań kostnych materiałów archeologicznych” (1994); „Absolwenci Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu. Rocznik studiów 1947–1951”, (2000) i 2 podręczników akademickich pt. „Weterynaryjne mianownictwo anatomiczne (1978); Zarys historii polskiej weterynarii z podstawami deontologii”, (1990).

Wyniki swych badań prezentował na kilku międzynarodowych kongresach i zjazdach naukowych, między innymi w Koszycach (1962), Leningradzie (1970), Budapeszcie (1971), Brnie (1972), Ołomuńcu (1973), Pradze (1976, 1979) i Sofii (1980).

Za działalność naukową, dydaktyczną i społeczną wyróżniony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, tytułem honorowym „Zasłużony Nauczyciel PRL”, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, medalem „Za zasługi dla Wydziału Weterynaryjnego AR we Wrocławiu”, medalem „Za Zasługi dla Akademii Rolniczej we Wrocławiu”, złotą odznaką „Zasłużony dla Dolnego Śląska”, „Złotą Odznaką ZNP, Honorową Odznaką ZSP, Krzyżem Armii Krajowej, tytułem „Honorowy Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych” i wyróżnieniem naukowym PTNW „Pro Scientia Veterinaria Polona” oraz wieloma innymi odznaczeniami. Ponadto wyróżniony był także Nagrodą Naukowo-Organizacyjną PAN, 4 nagrodami MEN i 23 nagrodami Rektora.

Zmarł 7 grudnia 2011 r., pochowany na cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec