Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Joanna
Wyka

Urodziła się 23 lutego 1972 r. w Świdnicy, w woj. dolnośląskim. Szkołę podstawową, a następnie II Liceum Ogólnokształcące ukończyła w Świdnicy. Po zdaniu matury w roku 1991 uczęszczała do Policealnego Studium Analityki Medycznej w Wałbrzychu. W roku 1992 rozpoczęła studia w Akademii Rolniczej we Wrocławiu, na Wydziale Technologii Żywności, które ukończyła w 1997 r. W 1997 r. ukończyła także dwuletnie Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne w Akademii Rolniczej we Wrocławiu.

Stopień doktora nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia otrzymała na Wydziale Technologii Żywności i Żywienia w 2002 r. po obronie dysertacji doktorskiej pt „Ocena sposobu żywienia i stanu odżywienia 35–45-letnich mężczyzn z terenu Dolnego Śląska” (promotor – prof. Alicja Żechałko-Czajkowska).

W 2010 r. na podstawie pracy habilitacyjnej pt. „Stan odżywienia ludzi po 60. roku życia w aspekcie uwarunkowań żywieniowych, zdrowotnych, środowiskowych i socjodemograficznych” uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia.

Jej dorobek naukowy obejmuje 58 opracowań, z czego 21 stanowią opublikowane oryginalne prace twórcze, które ukazały się w czasopismach zagranicznych oraz recenzowanych czasopismach polskich o zasięgu międzynarodowym. Autorka 5 monografii. Z 20 komunikatów naukowych opublikowanych w materiałach zjazdowych 3 prezentowane były na konferencjach międzynarodowych (Słowacja, Polska).

Promotor 12 prac magisterskich oraz 13 prac dyplomowych wykonanych przez studentów Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Przyrodniczego Żywienie człowieka w profilaktyce zdrowotnej, którego jest wykładowcą od 2005 r. Od 1999 r. aktywnie uczestniczy w Festiwalach Nauki, prowadząc około 70 wykładów i warsztatów o tematyce żywieniowej dla różnych grup wiekowych Dolnego Śląska. Wyróżniona 4 nagrodami Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec