Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Bożena
Tańska-Hus

Urodziła się 30 sierpnia 1950 r. w Kowarach. Szkołę podstawową ukończyła w 1964 r. w Szczawnie Zdroju, a liceum ogólnokształcące w 1968 r. w Wałbrzychu. Studia wyższe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego ukończyła w 1975 r. Stopień doktora nauk ekonomicznych otrzymała w 1984 r. uchwałą Rady Instytutu Organizacji Zarządzania Politechniki Wrocławskiej po przedłożeniu rozprawy pt. „Metody mierzenia poziomu

organizacji pracy”, stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w SGGW w Warszawie na postawie rozprawy pt. „Dzierżawa rolnicza jako instrument przekształceń strukturalnych w rolnictwie”. Od roku 2003 jest zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Pracuje w Instytucie Nauk Ekonomicznych i Społecznych, pełniąc funkcję kierownika Zakładu Polityki Gospodarczej i Prawa. Odbyła staż naukowy w PAFAWAGU we Wrocławiu oraz na Uniwersytecie Rolniczym w Brnie w Czechach.

W latach 1978–1982 pełniła funkcję Przewodniczącej Rady Młodych Pracowników Nauki. Od roku 2003 przewodnicząca Komisji Rektorskiej ds. hoteli, a od roku 2002 jest rzecznikiem dyscyplinarnym dla nauczycieli akademickich oraz od 2008 r. członkiem Komisji Wydziałowej ds. oceny jakości kształcenia.

Jest promotorem 3 doktoratów oraz 27 prac magisterskich. Wykonała 2 recenzje w przewodach doktorskich.

Autorka i współautorka 4 skryptów oraz 110 publikacji, w tym 80 oryginalnych prac twórczych i jednej monografii. Wyniki swoich prac prezentowała na 40 krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych.

Jest autorką szeregu prac dotyczących przekształceń własnościowych i strukturalnych w rolnictwie, ekonomicznych, prawnych aspektów dzierżawy rolniczej, ubezpieczeń społecznych rolników, rolnictwa górskiego oraz szeroko rozumianego obrotu nieruchomościami rolnymi.

Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem za Długoletnią Służbę, Złotą Odznaką ZNP.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec