Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Mirosław
Anioł

Urodził się 18 kwietnia 1961 r. we Wrocławiu. Szkołę podstawową, a następnie Technikum Chemiczne w Zespole Szkół Chemicznych im. Edwarda Suchary ukończył we Wrocławiu. Następnie rozpoczął studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej, które ukończył w 1987 r., uzyskując tytuł magistra inżyniera chemika.

W 1996 r. Rada Naukowa Instytutu Chemii Organicznej, Biochemii i Biotechnologii Politechniki Wrocławskiej nadała mu tytuł doktora nauk chemicznych na podstawie rozprawy pt. „Redukcja chromenówi chromanonów metalami w ciekłym amoniaku”. W latach 1998–1999 odbył długoterminowy staż naukowy w Southwestern University w Georgetown, USA. Stopień doktora habilitowanego nauk biologicznych w dyscyplinie biotechnologia otrzymał w 2010 r., przekładając pracę pt. „Pozostałość po ekstrakcji chmielu nadkrytycznym dwutlenkiem węgla jako źródło technologicznie użytecznych substancji”.

Jego zainteresowania naukowe dotyczą izolowania, oznaczania i biotransformacji związków naturalnych, w szczególności flawonoidów i terpenów, za pomocą mikroorganizmów i roślin. Duża część jego dorobku naukowego skupia się na opracowaniu metod utylizacji wychmielin, produktu odpadowego, otrzymywanego w wyniku ekstrakcji chmielu nadkrytycznym dwutlenkiem węgla. Prowadzone badania obejmują również szeroko pojętą syntezę organiczną, analizę spektroskopową i ilościową związków organicznych.

Autor 20 prac naukowych, opublikowanych w większości w wydawnictwach o zasięgu międzynarodowym. Wyniki swoich prac prezentował na 16 konferencjach. Jego działalność badawcza była pięciokrotnie wyróżniona Nagrodą Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Otrzymał drugą nagrodę zespołową za wybitne osiągnięcia naukowo-techniczne w konkursie Wrocławskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w 2007 r. W 2001 r. był członkiem komitetu organizacyjnego międzynarodowej cyklicznej konferencji naukowej pt. „32nd International Symposium on Essentials Oils, Wrocław, 2001”. Jest promotorem 8 prac magisterskich.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec