Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Elżbieta
Bondar-Nowakowska

Urodziła się 5 grudnia 1952 r. w Lutyni, woj. dolnośląskie. Szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące ukończyła w Środzie Śląskiej. W 1971 r. rozpoczęła studia na Wydziale Melioracji Wodnych Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Ukończyła je w 1976 r., uzyskując tytuł magistra inżyniera melioracji wodnych. Stopień doktora nauk technicznych otrzymała w 1986 r. na Wydziale Melioracji Wodnych Akademii Rolniczej we Wrocławiu na podstawie rozprawy pt. „Wpływ położenia placów składowych rurek drenarskich na transportochłonność na budowach melioracyjnych”. Stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie kształtowanie środowiska, w specjalności – planowanie realizacji robót wodnych i wodno-melioracyjnych uzyskała w 2001 r., przedkładając rozprawę habilitacyjną pt. „Oddziaływanie robót konserwacyjnych na florę i faunę koryt wybranych cieków nizinnych”. W 2009 r. została zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

Odbyła dwa długoterminowe staże zawodowe w przedsiębiorstwach realizujących roboty wodne oraz pięć krótkoterminowych staży naukowych w Niemczech i Rosji.

Współzałożycielka Studenckiego Koła Naukowego Meliorantów im. prof. Baca, jego prezes i opiekun (1978−1982); pełnomocnik dziekana ds. praktyki zawodowej dla kierunku inżynieria środowiska (1987−2002); prodziekan Wydziału odpowiedzialny za kierunek budownictwo (2002−2005) oraz za kierunek inżynieria środowiska (2005–2008); przewodnicząca Rad Programowych kierunków budownictwo (2002–2005) oraz inżynierii środowiska (2005−2008); kierownik specjalności inżynieria sanitarna, wodna i melioracyjna (2002−2008); współtwórca i kierownik specjalności inżynieria bezpieczeństwa systemów gospodarki wodnej na studiach II stopnia kierunku inżynieria środowiska; kierownik studiów doktoranckich w dyscyplinie kształtowanie środowiska (od 2008 r.); kierownik Zakładu Planowania, Realizacji i Eksploatacji Systemów Gospodarczo-Wodnych w Instytucie Kształtowania i Ochrony Środowiska (od 2009 r.); członek Komisji ds. Uczelnianego Systemu Oceny Jakości Kształcenia (od 2008 r.).

Opiekun 2 doktoratów, 26 prac magisterskich i 7 prac inżynierskich. Wykonała 1 recenzję przewodu habilitacyjnego oraz 2 przewodów doktorskich. Autor lub współautor 119 prac, w tym 68 opublikowanych, z których 46 są to oryginalne prace twórcze. W większości mają one charakter interdyscyplinarny, łącząc w sobie problemy techniczne, technologiczne, organizacyjne i ekologiczne występujące w planowaniu, projektowaniu, wykonawstwie oraz eksploatacji urządzeń wodnych i wodno-melioracyjnych. Jest współtwórcą 2 patentów. Liczne jej prace zostały wdrożone w praktyce. Od 2005 r. współpracuje z Okręgową Komisją Egzaminacyjną we Wrocławiu.

Odznaczona Złotym Medalem za Długoletnią Służbę, odznaką „Zasłużony dla Akademii Rolniczej we Wrocławiu”, Srebrną i Złotą Odznaką Honorową SITWM. Wyróżniona nagrodą Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej, nagrodą Naczelnej Organizacji Technicznej oraz 16 nagrodami Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec