Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Józef
Błażewicz

Urodził się 16 sierpnia 1956 r. w miejscowości Koziero koło Tomska. Po ukończeniu w 1975 r. Liceum Ogólnokształcącego w Jaworze studiował na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej we Wrocławiu. W 1981 r., po odbyciu rocznej służby wojskowej, podjął pracę jako asystent w Katedrze Technologii Rolnej i Przechowalnictwa.

Stopień naukowy doktora nauk rolniczych w zakresie technologii żywności otrzymał w 1990 r. na Wydziale Technologii Żywności na podstawie dysertacji pt. „Przydatność ziarna pszenżyta (Triticale) do otrzymywania słodów piwowarskich” (promotor – doc. dr inż. Jerzy Kiersnowski). W 2004 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia nadany Uchwałą Rady Wydziału Nauk o Żywności Akademii Rolniczej we Wrocławiu na podstawie dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej pt. „Właściwości brzeczek i koncentratów słodowych otrzymanych z użyciem skrobi ziemniaczanej, ziarna pszenżyta i jęczmienia jako zamienników słodu”. Od 2008 r. pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na zagadnieniach dotyczących wpływu cech odmianowych i warunków agrotechnicznych (głównie nawożenia, ochrony herbicydowej i fungicydowej roślin zbożowych) na przydatność słodowniczą ziarna jęczmienia i innych zbóż, a także warunków kiełkowania ziarna na właściwości słodów i brzeczek wykorzystywanych w piwowarstwie i przemyśle spożywczym. Jednym z ważniejszych kierunków jego zainteresowań jest określenie możliwości wykorzystania surowców niesłodowanych w technologii piwowarskiej oraz do produkcji koncentratów słodowych typu spożywczego.

Kwalifikacje zawodowe podwyższał jako koordynator lokalny z ramienia Akademii Rolniczej we Wrocławiu w trakcie realizacji programu edukacyjnego TEMPUS JEP – 09770-95 „University – Industry Cooperation In Fermentation Technologies in Poland (UNICOF –PL)”. W 1997 r. wizytował ośrodki uniwersyteckie współpracujące z polskimi uczelniami w ramach projektu TEMPUS JEP -09770 – 95: Technische Universität München w Freising, Ecole Nationale Superier d Agronomie et des Industries Alimentaires w Nancy oraz Unversidade Catolica Portugesa w Porto. Od 1996 r. do chwili obecnej aktywnie uczestniczy wraz z innymi pracownikami Zakładu Technologii Fermentacji jako współorganizator lub wykładowca w międzynarodowych Szkołach Technologii Fermentacji. Był przewodniczącym I i XII oraz brał udział w organizacji IV, V, VIII i XV Szkół Technologii Fermentacji.

Od 2004 r. przewodniczy Komisji Wyborczej Wydziału Nauk o Żywności oraz jest przedstawicielem Wydziału Nauk o Żywności w Uczelnianej Komisji Wyborczej. Od 2005 r. jest członkiem rektorskiej Komisji ds. Rolniczych Zakładów Doświadczalnych. Od 2009 r. jest seniorem Budowy „Centrum Nauk o Żywności i Żywieniu”. W latach 2006–2009 był kierownikiem Zakładu Technologii Fermentacji w Katedrze Technologii Rolnej i Przechowalnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Od 2009 r. kieruje Katedrą Technologii Rolnej i Przechowalnictwa.

Pod jego kierunkiem wykonane zostały 64 prace magisterskie. Wykonał 1 recenzję na tytuł doktora habilitowanego oraz 1 recenzję pracy doktorskiej. Dorobek naukowy obejmuje 123 pozycje, w tym 40 stanowią oryginalne prace twórcze.

Został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Zesłańców Sybiru. Został także wyróżniony 7 nagrodami Rektora.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec