Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Stanisław
Bieszczad

Urodził się 23 października 1926 r. w Brzezinach koło Ropczyc (woj. podkarpackie). W 1941 r. ukończył szkołę powszechną w rodzinnej wsi. W czasie okupacji niemieckiej był uczniem tajnych kompletów i w kwietniu 1944 r. uzyskał małą maturę. W latach 1943–1944 walczył w szeregach Armii Krajowej. W 1946 r. otrzymał świadectwo dojrzałości w Państwowym Liceum Ogólnokształcącym w Ropczycach. Studia wyższe odbył na Wydziale Rolniczym WSR we Wrocławiu, uzyskując w 1953 r. dyplom magistra inżyniera rolnictwa. Stopień doktora nauk rolno-leśnych nadano mu w 1960 r. na Wydziale Rolniczym WSR we Wrocławiu na podstawie rozprawy pt. „Zwalczanie sitów kępiastych przy pomocy herbicydów na trwałych użytkach zielonych” oraz stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w 1968 r. na tym samym Wydziale na podstawie rozprawy pt. „Nawozy i herbicydy jako czynniki ekologiczne wpływające na zmiany ilościowe i jakościowe runi łąkowej i siana”. Tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego nauk rolniczych otrzymał w 1979 r. Odbył krótkoterminowe staże naukowe w NRD, Czechosłowacji i Bułgarii.

Promotor 2 doktoratów, 9 prac magisterskich, 5 prac inżynierskich. Opracował recenzje 4 prac habilitacyjnych i 4 prac doktorskich, a także 2 wnioski dla kandydatów do stopnia naukowego profesora oraz 33 recenzje publikacji naukowych. Autor skryptów pt. „Ćwiczenia z ekologii roślin” (1972), „Ochrona środowiska przyrodniczo-rolniczego” (1978), współautor „Bibliografii polskiego piśmiennictwa z zakresu ochrony środowiska przyrodniczo-rolniczego za lata 1945–1974” (1978) i za lata 1975–1978 (1995), współautor i współredaktor 3 wydań podręcznika akademickiego pt. „Zagrożenia, ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczo- rolniczego” (1993, 1998, 1999), autor 73 publikacji naukowych i 46 prac nieopublikowanych.

Jego prace naukowo-badawcze dotyczą rolniczej ekologii roślin i ochrony środowiska przyrodniczo-rolniczego, wpływu emisji przemysłowych na jakość surowców pochodzenia roślinnego i możliwości rekultywacji nieużytków poprzemysłowych. Jest specjalistą w dziedzinie zanieczyszczenia roślin uprawnych odpadami przemysłowymi.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Wyróżniony 13 nagrodami Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu i 2 nagrodami Ministra Edukacji Narodowej.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec