Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Włodzimierz
Białczyk

Urodził się 3 marca 1949 r. w Świebodzicach. Szkołę podstawową oraz liceum ogólnokształcące ukończył w Sycowie. W 1969 r. rozpoczął studia na Wydziale Mechanizacji Rolnictwa Wyższej Szkoły Rolniczej w Pradze (Czechosłowacja), na której dyplom mgr. inż. Mechanizacji rolnictwa uzyskał w 1972 r. Bezpośrednio po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w Wyższej Szkole Rolniczej we Wrocławiu w Instytucie Mechanizacji Rolnictwa.

Stopień doktora nauk rolniczych otrzymał w roku 1978 na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej we Wrocławiu na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Wpływ parametrów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych ciągnika klasy 9,0 kN na pracę w warunkach górskich” (promotor – doc. dr hab. Jan Aleksandrowski). Stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie inżynierii rolniczej uzyskał w roku 1990 również na Wydziale Rolniczym AR we Wrocławiu po przedłożeniu rozprawy pt. „Badania przyczepności ciągnika kołowego na zadarnionym podłożu gleby łąkowej górskich użytków zielonych”. Tytuł profesora nauk rolniczych uzyskał w roku 2001.

Zainteresowania naukowe związane są z problematyką eksploatacji sprzętu rolniczego w warunkach terenu górskiego i podgórskiego oraz problematyką generowania sił trakcyjnych w różnych podłożach odkształcalnych. Jest specjalistą z zakresu mechaniki układu „pojazd-podłoże”, a obiektem jego zainteresowań są podłoża wykorzystywane do celów rolniczych oraz gleby leśne. Jego dorobek naukowy obejmuje łącznie 233 pozycje, w tym 77 oryginalnych prac twórczych, 102 inne prace naukowe i popularnonaukowe oraz 27 niepublikowanych opracowań związanych ze współuczestnictwem w badaniach realizowanych na zlecenie jednostek gospodarczych i placówek naukowych. Jest autorem oryginalnego przewodnika multimedialnego do wykładów z przedmiotu pojazdy rolnicze przeznaczonego dla studentów kierunku technika rolnicza i leśna. Był głównym organizatorem czterech konferencji naukowych Maszyna-Gleba-Roślina.

Członek Sekcji Sudeckiej Komitetu Zagospodarowania Ziem Górskich PAN, Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej. Był redaktorem merytorycznym Zeszytów Naukowych AR, seria Inżynieria Rolnicza.

Promotor ponad 80 prac magisterskich i pięciu rozpraw doktorskich.

Przez dwie kadencje prodziekan Wydziału Rolniczego ds. kierunku technika rolnicza i leśna oraz ochrona środowiska. Był między innymi przewodniczącym Senackiej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich oraz wiceprzewodniczącym Senackiej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów. Jest członkiem Rady Programowej na kierunku studiów architektura krajobrazu prowadzonym na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji. W latach 1990–2009 kierownik Zakładu Konstrukcji Maszyn i Pojazdów Rolniczych, a 2000–2009 zastępca dyrektora Instytutu Inżynierii Rolniczej. W latach 1999–2002 pełnił obowiązki opiekuna dydaktycznego w zamiejscowym punkcie kształcenia studentów w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie k. Kłodzka.

Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, wielokrotnie wyróżniany nagrodami Rektora UP we Wrocławiu. Posiada także odznaczenia władz i stowarzyszeń regionalnych.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec