Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Jan
Banasiak

Urodził się 29 czerwca 1939 r. w Ostrzeszowie. W roku 1964 ukończył studia na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu. Stopień doktora nauk rolniczych nadany przez Radę Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej otrzymał w 1974 r. na podstawie rozprawy pt. „Centralizacja usług maszynowych w warunkach Kombinatu PGR Gniechowice”.

Stopień doktora habilitowanego nadała mu Rada Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej we Wrocławiu w roku 1990 na podstawie rozprawy pt. „Metodyczne aspekty doboru maszyn rolniczych i ich użytkowanie w warunkach regionu sudeckiego”.

Do roku 1974 starszy asystent, potem adiunkt, zaś od roku 2000 profesor nadzwyczajny AR we Wrocławiu. W 2003 r. uzyskał tutuł profesora, a w 2009 r. stanowisko profesora zwyczajnego. W latach 1995–2000 był zastępcą dyrektora Instytutu Inżynierii Rolniczej, a do czasu przejścia na emeryturę, czyli do 2009 r. kierował Zakładem Eksploatacji Maszyn Rolniczych.

Członek Komitetu Techniki Rolniczej PAN, Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej, Polskiego Naukowo-Technicznego Towarzystwa Eksploatacyjnego; Komitetu Zagospodarowania Ziem Górskich PAN – Sekcji Sudeckiej, Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego.

Promował 2 doktorów, opiekował się 35 magistrantami, recenzował 1 rozprawę habilitacyjną.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Nagrodzony nagrodami Ministra Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Ministra Edukacji Narodowej. Pięciokrotnie wyróżniony nagrodami Rektora.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec