Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Ryszard
Ziemiński

Urodził się 28 grudnia 1935 r. w Koniuchach. Do szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego uczęszczał w Działoszycach, woj. świętokrzyskie. Studia na Wydziale Zootechnicznym Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu ukończył w 1962 r.

Stopień doktora nauk rolniczych uzyskał w 1968 r. na Wydziale Zootechnicznym WSR we Wrocławiu na podstawie dysertacji pt. „Badania nad zdolnością opasową i wartością rzeźną młodego bydła rasy czerwono-białej” (promotor – prof. Jerzy Juszczak), a stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w 1974 r. po przedłożeniu rozprawy pt. „Badania nad efektywnością opasu buhajków rasy nizinno czerwono-białej do ciężaru 600 kg z wykorzystaniem dwóch sezonów pastwiskowych”. Tytuł naukowy profesora nauk rolniczych otrzymał w 1982 r., a na stanowisko profesora zwyczajnego został powołany w 1993 r.

Odbył staże naukowe: na Uniwersytecie w Wageningen, w Instytucie Hodowli Zwierząt w Grub (Niemcy) oraz na uniwersytetach w Brnie, Nitrze, Rostocku i Medison (USA).

Wieloletni członek Senatu AR we Wrocławiu, członek Zarządu Głównego i wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego. Od 1993 r. wiceprzewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczej i od 1991 r. przewodniczący Komisji ds. Doskonalenia Nauczycieli, członek Komitetu redakcyjnego kwartalnika „Pasze Polskie”. W latach 1994–2000 kierował Katedrą, a następnie Zakładem (2003–2005) Hodowli Bydła i Produkcji Mleka.

Promował 3 doktorów oraz 113 magistrantów, wykonał 15 recenzji prac doktorskich, 4 rozpraw habilitacyjnych i 13 wniosków o tytuł naukowy profesora (w tym 1 zagraniczna). W latach 1993–2004 kierował 3 projektami badawczymi KBN oraz był głównym wykonawcą dwóch.

Autor 275 publikacji, w tym 129 oryginalnych prac badawczych. Jest autorem skryptu pt. „Chów i hodowla bydła”, podręcznika pt. „Hodowla i użytkowanie bydła” (2005) oraz 13 skryptów i zeszytów do ćwiczeń dla studentów. Jest współautorem „Krajowego programu rolnośrodowiskowego” (2004).

Za działalność dydaktyczną, naukową i organizacyjną został wyróżniony: 22-krotnie nagrodą Rektora, Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej, odznaką „Zasłużony dla Rolnictwa”, Złotą Odznaką AZS, medalem i dyplomem Światowej Wystawy Innowacji Nauki i Techniki – Bruksela 98, medalem „Za Zasługi dla Wydziału Rolniczego”, medalami 50-lecie Uczelni oraz „Zasłużony dla Akademii Rolniczej we Wrocławiu i Komisji Edukacji Narodowej. Został odznaczony: Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec