Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Heliodor
Wierzbicki

Urodził się 22 marca 1967 r. w Strzelcach Opolskich. W 1987 r., po ukończeniu Technikum Hodowlanego w Izbicku, rozpoczął studia na Wydziale Zootechnicznym Akademii Rolniczej we Wrocławiu, które ukończył w 1992 r. uzyskując tytuł magistra inżyniera zootechniki.

Studia doktoranckie na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej we Wrocławiu ukończył w roku 1999, otrzymując stopień doktora nauk rolniczych na podstawie rozprawy pt. „Analiza genetyczna i fenotypowa białego umaszczenia lisa polarnego Alopex lagopus L.”. Stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie zootechniki otrzymał w roku 2007 po przedłożeniu rozprawy pt. „Indeks łącznej wartości hodowlanej jako kryterium selekcji w polskiej populacji lisa polarnego”. Specjalizuje się w genetyce populacji i cech ilościowych. Przebywał na długoterminowych stypendiach naukowych w Danii (the Royal Veterinary and Agricultural University in Copenhagen) i Finlandii (MTT Agrifood Research Finland). Uczestniczył w szkoleniach i kursach w Izraelu, Danii, Finlandii, Szwecji i Republice Federalnej Niemiec.

Od roku 2009 kieruje Katedrą Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt. Autor skryptu pt. „Metody hodowlane” (2002, 2009), 48 publikacji naukowych, uczestnik 12 zagranicznych konferencji naukowych. Wygłaszał wykłady oraz prowadził seminaria i kursy na uniwersytetach w Republice Federalnej Niemiec, Hiszpanii, Grecji, Czechach i na Ukrainie. Promotor kilku prac magisterskich.

Wyróżniony nagrodami Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec