Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Władysław
Świdziński

Urodził się 19 stycznia 1908 r. w Borowiczkach w powiecie płockim. Po ukończeniu gimnazjum im. Tadeusza Rejtana w Warszawie rozpoczął studia na Wydziale Rolniczym SGGW w Warszawie. W 1931 r. uzyskał tytuł inżyniera rolnictwa.

Stopień doktora nauk rolniczych otrzymał w 1963 r. na Wydziale Rolniczym WSR we Wrocławiu na podstawie rozprawy pt. „Metody analizy rolnictwa w oparciu o wieś jako jednostkę badawczą” (promotor – prof. Bohdan Kopeć). Habilitował się w 1966 r. po przedłożeniu pracy pt. „Związek liczbowy między klasyfikacją a produkcyjnością gruntów ornych gospodarstw indywidualnych województwa opolskiego”.

W latach 1931–1953 pracował między innymi w Państwowych Nieruchomościach Ziemskich i w Okręgowym Zarządzie Państwowych Gospodarstw Rolnych na Dolnym Śląsku. We wrześniu 1953 r. podjął pracę na stanowisku starszego asystenta w Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwierząt na WSR we Wrocławiu, a w 1959 r. został mianowany adiunktem w Katedrze Ekonomiki Socjalistycznych Przedsiębiorstw Rolnych. W latach 1961–1965 pracował w Uczelnianym Ośrodku Rozwoju Postępu Techniczego, w 1965 r. powrócił do pracy naukowo-dydaktycznej na Wydziale Zootechnicznym. W związku z reorganizacją Uczelni w roku 1971 przeniesiony został do Instytutu Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa, gdzie pracował na stanowisku docenta do czasu przejścia na emeryturę w 1978 r.

Przez wiele lat był członkiem Komitetu Zagospodarowania Ziem Górskich PAN oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Promował 3 rozprawy doktorskie, 63 prace magisterskie. Był recenzentem 7 rozpraw doktorskich, autorem 36 publikacji naukowych, licznych prac projektowych.

Był jednym z założycieli Związku Kółek i Organizacji Rolniczych we Wrocławiu, uczestniczył w pracach Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Rolnictwa, Rady Naukowej przy Wojewódzkiej Radzie Narodowej we Wrocławiu.

Za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Złotym Krzyżem Zasługi. Za udział w obronie stolicy w 1939 r. otrzymał Krzyż Kampanii Wrześniowej.

Zmarł 25 marca 1987 r. we Wrocławiu. Spoczywa na cmentarzu Św. Wawrzyńca przy ul. O. Bujwida.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec