Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Andrzej
Świątkiewicz

Urodził się 1 marca 1936 r. w Poznaniu. Ukończył Technikum Geodezyjne w Poznaniu w roku 1953, a w latach 1953–1958 pracował jako technik geodeta w Państwowym Przedsiębiorstwie Fotogrametrii. W okresie 1958–1960 służył w wojsku na stanowisku samodzielnego topografa. W latach 1960–1965 odbył wyższe studia geodezyjne. Od roku 1965 pracuje nieprzerwanie w Katedrze Geodezji i Fotogrametrii Akademii Rolniczej w charakterze nauczyciela akademickiego. W 1970 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych na podstawie dysertacji pt. „Sporządzanie fotomap terenów równinnych w skalach 1:2000 i 1:1000 na potrzeby rolnictwa w Polsce”.

W 1995 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia – specjalność fotogrametria i teledetekcja na podstawie dorobku i rozprawy pt. „Zdalne rozpoznawanie rolniczych sieci drenarskich za pomocą zdjęć lotniczych”.

Jest autorem podręcznika pt. „Fotogrametria”. Opiekował się ponad 117 pracami dyplomowymi, a także prowadził 3 przewody doktorskie.

Odbył szereg długo- i krótkoterminowych staży naukowych i zawodowych, występował także z wieloma referatami na krajowych i zagranicznych konferencjach.

Zainteresowania naukowe obejmują: zastosowania fotogrametrii i teledetekcji w gospodarce rolnej i wodnej, wybrane zagadnienia fotointerpretacji pomiarowej i opisowej, metody zdalnej inwentaryzacji elementów środowiska geograficznego.

Pełnił różnorodne funkcje (obowiązki): redaktor Zeszytów Naukowych w latach 1980–1994, prodziekan na kierunku geodezja i kartografia w latach 1996–1999, członek Senatu w latach 1972–1980, zastępca Komendanta ds. technicznych Formacji Obrony Cywilnej AR we Wrocławiu (1979–1990) i Komendant tej formacji (1990–1996), członek Stowarzyszenia Geodetów Polskich od 1954 r., Zarządu Polskiego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji (1985–1997), Sekcji Fotogrametrii i Teledetekcji Komitetu Geodezji PAN od 1990 r.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec