Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Wiesław
Szulczewski

Urodził się 27 września 1952 r. w Zbąszyniu, woj. wielkopolskie. Po ukończeniu w rodzinnej miejscowości szkoły podstawowej naukę kontynuował w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Curie-Skłodowskiej w Wolsztynie. W 1970 r. podjął studia na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii, kierunek matematyka. Studia te ukończył w 1975 r., uzyskując tytuł magistra matematyki. W 1977 r. został zatrudniony w Zakładzie Zastosowań Matematyki Instytutu Geodezji i Zastosowań Matematycznych Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 1985 r. po przedłożeniu rozprawy pt. „Sterowanie stopniem wilgotności gleby w obszarze ukorzenienia roślin (w oparciu o równanie dyfuzji)”. W 2004 r. Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Akademii Rolniczej we Wrocławiu nadała mu stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie kształtowanie środowiska i specjalności modelowanie procesów środowiskowych na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. „Modelowanie migracji zanieczyszczeń w nienasyconych gruntach i glebach”. W 2009 r. został zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego i kierownika Zakładu Zastosowań Matematyki w Katedrze Matematyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Odbył staże naukowe w Zakładzie Gospodarki Wodnej Instytutu Hydrotechniki Politechniki Gdańskiej i w Instytucie Hydrologii i Hydrauliki SAV w Bratysławie. Brał aktywny udział w międzynarodowych i krajowych kongresach i konferencjach naukowych.

Promotor jednej pracy doktorskiej oraz recenzent prac doktorskich, monografii i artykułów naukowych dla wydawnictw o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Indywidualnie i zespołowo wykonał 11 autorskich programów komputerowych, które zostały wykorzystane między innymi w opracowaniach na rzecz KBW Turów i KGHM Polska Miedź S.A. Kierował lub uczestniczył w sześciu interdyscyplinarnych zespołach badawczych prowadzących prace naukowo-badawcze zastosowane w praktyce.

W swoim dorobku posiada 103 publikacje (48 indywidualnych i 55 zespołowych), w tym 34 oryginalne prace twórcze. Zainteresowania naukowe skupia wokół problemów związanych z rozwojem metod modelowania matematycznego procesów środowiskowych, a w szczególności migracji zanieczyszczeń w ośrodkach porowatych.

Od 1980 r. jest członkiem Polskiego Towarzystwa Matematycznego i Stowarzyszenia Hydrologów Polskich.

W latach 1996–2000 był głównym organizatorem Seminariów Zastosowań Matematyki. Pełnił lub pełni nadal liczne funkcje organizacyjne, m.in. przewodniczącego Wydziałowej Komisji ds. Okresowych Ocen Nauczycieli Akademickich za okres 2001–2004; przewodniczącego wydziałowej Komisji Statutowej (2005–2008, 2008–2012), przewodniczącego wydziałowej Komisji Wyborczej (2008–2012).

Za osiągnięcia w pracy naukowej i organizacyjnej został wyróżniony 6 nagrodami Rektora oraz odznaką „Zasłużony dla Akademii Rolniczej we Wrocławiu” i Medalem Jubileuszowym 40-lecia Kierunku Technika Rolnicza i Leśna.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec