Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Marian
Szarycz

Urodził się 2 września 1952 r. we Wrocławiu. Szkoły podstawową i średnią ukończył w rodzinnym mieście. W roku 1973 podjął pracę w Spółdzielni Inwalidów Niewidomych „Dolsin” w biurze konstrukcyjno-technologicznym. W latach 1974–1979 studiował na Oddziale Mechanizacji Rolnictwa Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął bezpośrednio po studiach w Zakładzie Maszynoznawstwa Ogólnego i Techniki Cieplnej, kierowanym przez prof. Eugeniusza Kamińskiego. Pod jego kierunkiem w roku 1987 uzyskał stopień doktora nauk rolniczych na podstawie rozprawy pt. „Optymalizacja procesu suszenia nasion roślin motylkowych drobnonasiennych z uwzględnieniem ich właściwości biologicznych”. Stopień doktora habilitowanego w zakresie inżynierii rolniczej nadała mu Rada Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej we Wrocławiu w roku 2002 na podstawie dorobku oraz rozprawy pt. „Matematyczne modelowanie mikrofalowo-konwekcyjnego suszenia surowców rolniczych na przykładzie jabłek”. W roku 2003 został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego. Od 2003 r. pełni obowiązki kierownika Zakładu Techniki Cieplnej i Inżynierii Procesowej Instytutu Inżynierii Rolniczej.

Jego dorobek naukowy obejmuje 157 publikacji naukowych, w tym 61 oryginalnych prac twórczych. Jest autorem i współautorem 5 patentów i zgłoszeń patentowych. Wypromował dwóch doktorów, jest promotorem ukończonej pracy doktorskiej i opiekunem naukowym jednego doktoranta. Był promotorem czterdziestu siedmiu magistrów. Był recenzentem wydawniczym 1 rozprawy habilitacyjnej oraz 4 rozpraw doktorskich. Recenzował 3 projekty badawcze MNiSW. Na międzynarodowych konferencjach przedstawił 44 doniesienia naukowe. Wykonał 23 opracowania naukowe niepublikowane oraz 10 opracowań dla gospodarki narodowej.

Obszar jego zainteresowań naukowych koncentruje się głównie na zagadnieniach związanych z procesami termodynamiczymi zachodzącymi w materiałach pochodzenia biologicznego.

Był kierownikiem jednego projektu badawczego finansowanego przez MniSW i głównym wykonawcą w innych projektach.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego, Polskiego Towarzystwa Naukowego Inżynierii Rolniczej, należy do Stowarzyszenie Inżynierów Techników Rolnictwa (SITR).

Odznaczony pięcioma nagrodami Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego za działalność naukową i organizacyjną.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec