Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Stanisława
Strączyńska

Urodziła się 2 października 1945 r. w Łanach, pow. Wrocław. Ukończyła I Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu w 1963 r. Absolwentka Wydziału Rolniczego Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu (1968 r.).

W latach 1968–1972 odbyła studia doktoranckie z zakresu polowej produkcji roślinnej. Pracę rozpoczęła w Katedrze Gleboznawstwa w 1972 r. Staż naukowy odbyła w 1973 r. w Wageningen (Holandia). Stopień doktora nauk rolniczych otrzymała w 1976 r. po przedłożeniu rozprawy pt. „Wpływ obornika i torfu na skuteczność działania Simazinu 50 i Afalonu w glebie” (promotor – prof. dr hab. Bronisław Jabłoński). Stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie agronomii na podstawie dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej pt. „Kształtowanie się ważniejszych elementów żyzności gleby i plonowanie roślin na tle zróżnicowanego nawożenia” uzyskała na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej we Wrocławiu w 1994 r.

Na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu pracuje od 2000 r., gdzie kieruje Zakładem Geologii i Gleb Górskich. Tytuł profesora nauk rolniczych otrzymała w 2007 r.

Członek Komitetu Redakcyjnego Zeszytów Naukowych Akademii Rolniczej we Wrocławiu seria Rolnictwo w latach 1996–1999. Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Oceniającej Jakość Kształcenia (2007–2009). Aktywny członek Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego w Oddziale Wrocławskim: skarbnik, członek Zarządu, Komisji Rewizyjnej w latach 1973–1999. W Polskim Towarzystwie Substancji Humusowych: przewodnicząca i członek Komisji Rewizyjnej (1995–2003).

Dorobek naukowy obejmuje 120 pozycji, w tym 87 oryginalnych prac twórczych i komunikatów. Promotor 1 rozprawy doktorskiej i opiekun 28 prac magisterskich. Współautorka 2 skryptów pt. „Ćwiczenia z gleboznawstwa”. Uczestniczyła w licznych międzynarodowych konferencjach i kongresach naukowych poświęconych zagadnieniom próchnicy, żyzności i degradacji gleb.

Realizuje tematykę badawczą zmierzającą głównie do poznania roli człowieka w kształtowaniu środowiska glebowego. Jej zainteresowania obejmują zagadnienia dotyczące: wpływu różnych rodzajów i sposobów nawożenia na właściwości sorpcyjne gleb, skład ilościowy i jakościowy związków próchnicznych oraz charakterystyki produktów humifikacji; analizy wskaźników żyzności gleb górskich oraz zawartości i rozmieszczenia pierwiastków śladowych w glebach łąkowych i leśnych Sudetów; agroekologicznych skutków odłogowania gleb, a także oceny sposobów remediacji terenów skażonych w rejonie oddziaływania hutnictwa miedzi; oceny stanu siedlisk dla okryw roślinnych na rekultywowanych składowiskach odpadów elektrownianych, gdzie wytworzyły się inicjalne gleby antropogeniczne o bardzo specyficznych właściwościach.

Za osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych była wyróżniona 6 nagrodami Rektora, Srebrnym Krzyżem Zasługi, a za działalność w Polskim Towarzystwie Gleboznawczym Złotą Odznaką PTGleb.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec