Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Zdzisław
Staroniewicz

Urodził się 30 września 1944 r. w Mościskach. Studia wyższe ukończył w 1969 r. na Wydziale Weterynaryjnym WSR we Wrocławiu, uzyskując tytuł lekarza weterynarii. Pracę naukową podjął jako student i kontynuował ją po dyplomie w Katedrze Parazytologii i Chorób Inwazyjnych. W roku 1971 przeszedł do pracy terenowej. Od 1973 r. zatrudniony został w Katedrze Mikrobiologii Weterynaryjnej na etacie st. asystenta, potem adiunkta, a od 1996 r. – profesora nadzwyczajnego. Od 1987 r. pełni funkcję kierownika Pracowni Bakteriologicznej.

Stopień doktora nauk weterynaryjnych uzyskał w 1972 r. na podstawie pracy doktorskiej pt. „Wpływ transferów komórkowych od myszy uodparnianych antygenami Trichinella spiralis na przebieg włośnicy u myszy syngenicznych”, a stopień doktora habilitowanego w 1991 r. na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. „Yersinioza – badania bakteriologiczne, serologiczne i immunopatologiczne”. Tytuł naukowy profesora otrzymał w 1998 r.

Jego dorobek naukowy obejmuje 90 prac badawczych. Zainteresowania dotyczą głównie: oceny dynamiki zjawisk immunologicznych i diagnostyki laboratoryjnej zooantroponoz – włośnicy, brucellozy, listeriozy i jersiniozy; wykorzystania wysokich impulsowych pól elektrycznych do dezaktywacji drobnoustrojów; badań bakteriologicznych nad rolą różnych drobnoustrojów w patogenezie procesów chorobowych u zwierząt i ludzi; oceny stopnia zakażeń grzybiczych u zwierząt. Jest wybitnym specjalistą w tym zakresie współpracującym od lat z placówkami Akademii Medycznej. Na podkreślenie zasługują kompleksowe badania na rolą Yersinia enterocolitica w patologii człowieka i zwierząt. Jako jedyny na Dolnym Śląsku zajmuje się serodiagnostyką jersiniozy u ludzi i zwierząt. Dużą wartość aplikacyjną mają jego badania nad zastosowaniem do sterylizacji cieczy impulsów wysokiego napięcia. Są to pierwsze prace tego typu w Polsce.

Aktywnie uczestniczy w pracy towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Mikrobiologicznego, Sekcji Mikologicznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego,

Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, w którym pełni od kilku lat funkcje przewodniczącego Oddziału Wrocławskiego oraz członka Zarządu Głównego. Brał udział w organizacji Kongresu PTNW we Wrocławiu. W uznaniu zasług otrzymał odznaczenie „Zasłużony dla PTNW”. Od 1994 r. pełni funkcję redaktora jednego z działów czasopisma „Mikologia lekarska”.

Za osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych wyróżniony został nagrodą Ministra, Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych oraz nagrodami Rektora.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec