Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Jan
Sondel

Urodził się 11 stycznia 1895 r. w Bochni w woj. krakowskim. Szkołę podstawową ukończył w Morawskiej Ostrawie, zaś gimnazjum w Wiedniu w 1915 r. Wtedy też rozpoczął studia w Hochschule für Bodencultur w Wiedniu, które ukończył w roku 1920. Studiował również na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, tytuł magistra praw otrzymał w 1927 r.

Doktorem nauk rolniczych został w 1930 r. na Hochschule für Bodencultur w Wiedniu na podstawie rozprawy pt. „Wpływ hodowli bydła na organizację gospodarstw chłopskich”. Stopień doktora praw uzyskał na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w 1933 r. po przedłożeniu pracy pt. „Kapitalistyczny czy akapitalistyczny charakter gospodarstw włościańskich”. Stopień doktora habilitowanego z ekonomii rolniczej otrzymał na Wydziale Rolniczo-Leśnym Uniwersytetu Jagiellońskiego 26 kwietnia 1947 r. na podstawie rozprawy pt. „Zmniejszający się dochód z ziemi i środki przeciwdziałania”.

Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1958 r.

W latach 1930–1935 wykładał ekonomię polityczną w Instytucie Administracyjno-Gospodarczym w Krakowie. Od 1935 do 1938 r. był dyrektorem Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Snopkowie (filia Uniwersytetu Lwowskiego). W roku 1938 został dyrektorem Średniej Szkoły Rolniczej i Gimnazjum Rolniczego w Bojanowie. To stanowisko zajmował również po wyzwoleniu w latach 1945–1950.

W roku 1957 otrzymał stanowisko zastępcy profesora. Po mianowaniu w 1958 r. na profesora nadzwyczajnego założył Zakład Ekonomiki Rolnictwa w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu, którym kierował do 1964 r. W latach 1960–1962 kierował też nowo utworzoną Katedrą Ekonomiki Rolnictwa w Wyższej Szkole Ekonomicznej we Wrocławiu.

Promotor 6 doktorów oraz wielu prac magisterskich. Wykonał recenzje 28 prac doktorskich i 12 habilitacyjnych. Autor 27 publikacji naukowych, głównie z zakresu ekonomiki rolnictwa i 26 popularnonaukowych.

Był wybitnym znawcą zagadnień intensywności i warunków intensyfikacji gospodarki rolnej, zajmował się socjologią wsi, prawem rolnym, historią rolnictwa. Był wysoce ceniony jako pedagog i wychowawca młodzieży akademickiej.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi w roku 1929, Krzyżem Niepodległości w roku 1930, Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski w 1965 r.

Zmarł 9 lutego 1975 r. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Bochni.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec