Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Zenon
Sołtysiak

Urodził się 6 maja 1950 r. w Jeleniu, pow. Chrzanów. Studia wyższe na Wydziale Weterynaryjnym Akademii Rolniczej we Wrocławiu odbył w latach w 1968–1974. Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w Wojewódzkim Zakładzie Higieny Weterynaryjnej we Wrocławiu na stanowisku Kierownika Pracowni Anatomo-Patologicznej. Stopień doktora nauk weterynaryjnych uzyskał w 1985 r. na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Patomorfologia porównawcza zmian starczych w ośrodkowym układzie nerwowym (oun) psów pochodzących ze środowiska wiejskiego, miejskiego i przemysłowego”. W roku 1995 r. jako adiunkt podjął pracę w Katedrze Anatomii Patologicznej, Patofizjologii, Mikrobiologii i Weterynarii Sądowej Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 2000 r. po przedłożeniu rozprawy habilitacyjnej pt. „Badania porównawcze nad amyloidozą-β i zwyrodnieniem neurowłókienkowym (ZNW) w ośrodkowym układzie nerwowym różnych gatunków starych zwierząt i ludzi z chorobą Alzheimera”.

W roku 2003 r. objął kierownictwo w Zakładzie Parazytologii Katedry Chorób Wewnętrznych i Pasożytniczych z Kliniką Chorób Koni, Psów i Kotów, gdzie pracuje do chwili obecnej. W 2009 r. został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego; obecnie jest profesorem tytularnym.

Jest autorem lub współautorem 106 publikacji naukowych opublikowanych w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych oraz współautorem rozdziału

„Aged dogs: an animal model tu study beta-protein amyloidogenesis” w podręczniku: „Alzheimer Disease Epidemiology, Neuropathology, Neurochemistry and Clinics” oraz rozdziału „Fibrillar and non-fibrillar amyloid in the brain of aged dogs” zamieszczonego w „Research Advance in Alzheimer`s Disease and Related Disorders”. Uczestniczył również w graficznym opracowaniu zmian histopatologicznych zamieszczonych w dwóch edycjach przewodnika do ćwiczeń pt. „Histopatologia zwierząt domowych”.

W 2002 i 2003 r. prowadził wykłady i ćwiczenia z zakresu szczegółowej patologii dla studentów amerykańskich w języku angielskim. Ponadto w latach 2002 i 2003 był opiekunem studentów zagranicznych, głównie z Ukrainy i Słowacji, odbywających staż w Katedrze Anatomii Patologicznej, a w latach 2007 i 2008 sprawował opiekę nad pracownikami naukowymi z Kirikale (Turcja) i Kijowa (Ukraina) odbywającymi kilkumiesięczne staże naukowe w Zakładzie Parazytologii.

Był członkiem Patologów Polskich Oddziału Wrocławskiego w latach 1974–1990. Jest aktywnym działaczem PTNW i PTP we Wrocławiu, a od października 2007 r. pełni obowiązki Przewodniczącego Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego. Od 1995 r. jest biegłym sądowym w zakresie patologii i parazytologii weterynaryjnej, opracował łącznie 49 ekspertyz sądowych. Od 2007 r. jest stałym biegłym sądowym Okręgowego Sądu we Wrocławiu. Był promotorem pomyślnie zakończonych 2 przewodów doktorskich.

Za działalność naukową otrzymał nagrody Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i innymi odznaczeniami regionalnymi.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec