Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Henryk
Skrabka

Urodził się 13 sierpnia 1926 r. w Czortkowie, w powiecie czortkowskim, woj. tarnopolskie. Szkołę powszechną ukończył w rodzinnym mieście, natomiast Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu. W roku 1949 rozpoczął studia na Wydziale Rolniczym ówczesnej Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu, a ukończył w roku 1954 r., uzyskując tytuł magistra inżyniera rolnictwa.

Stopień doktora nauk rolniczych otrzymał w 1963 r. na podstawie rozprawy pt. „Współdziałanie auksyn z kwasem askorbinowym i glutationem w procesie kiełkowania ziarn pszenicy”, a stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych również na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej we Wrocławiu w 1977 r. po przedłożeniu rozprawy pt. „Wpływ niektórych herbicydów na fotosyntezę, oddychanie i wzrost roślin testowych”. Tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1989 r.

Odbył staże naukowe w Jugosławii (Uniwersytet w Nowym Sadzie), Czechosłowacji (Wyższa Szkoła Rolnicza w Brnie), ZSRR (Instytut Pedagogiczny w Leningradzie).

Zastępca dyrektora Instytutu Biologii Roślin i Biofizyki (1970–1981), kierownik Zakładu Botaniki i Fizjologii Roślin (1970–1981), kierownik Zakładu Fizjologii Roślin (1981–1998). Prodziekan (1975–1978) i dziekan Wydziału Rolniczego (1978–1981). Członek Senatu (1972–1976, 1981–1984). Przewodniczący Kolegium Redakcyjnego Wydawnictwa AR Wrocław (1981–1983), redaktor merytoryczny serii „Rolnictwo” Zeszytów Naukowych Akademii Rolniczej we Wrocławiu i członek Kolegium Redakcyjnego Wydawnictwa AR (1983–1993). Przewodniczący Uczelnianej Komisji Rozwoju Kadry Naukowej.

Przedstawiciel Polski w Międzynarodowym Centrum Koordynacji Badań „Mechanizm działania herbicydów i syntetycznych regulatorów wzrostu roślin”. Członek Zespołu Oceniającego Komitetu Fizjologii, Genetyki i Hodowli Roślin PAN, Komisji Rewizyjnej oraz Zarządu Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Botanicznego.

Promotor 3 prac doktorskich oraz 23 prac magisterskich. Wykonał 2 recenzje w przewodach habilitacyjnych oraz 5 w przewodach doktorskich. Recenzent 32 publikacji naukowych.

Autor 2 skryptów z zakresu fizjologii roślin („Roślina a środowisko”, „Zasady regulacji metabolizmu roślin”), współautor 4 opracowań skryptów do ćwiczeń z fizjologii roślin oraz 75 publikacji naukowych. Wyniki swych prac prezentował na 12 konferencjach zagranicznych i krajowych. Jest krajowym specjalistą w dziedzinie fizjologii działania herbicydów.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, medalem „Zasłużony dla Akademii Rolniczej we Wrocławiu”, Złotą Odznaką „Zasłużony dla Województwa Wrocławskiego i Miasta Wrocławia”, Odznaką Honorową „Za zasługi w rozwoju Województwa Zielonogórskiego”. Wyróżniony 21 nagrodami Rektora.

Na emeryturę przeszedł 30 września 1992 r.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec