Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Józef
Sasik

Urodził się 21 grudnia 1948 r. w Bełchatowie. Szkołę podstawową, a następnie liceum ogólnokształcące ukończył w 1966 r. Był słuchaczem w Pomaturalnym Technikum Melioracji Wodnych w Kluczborku (w latach 1966–1968). W 1973 r., po ukończeniu studiów na Wydziale Melioracji Wodnych Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu, uzyskał dyplom magistra inżyniera melioracji wodnych.

Stopień doktora nauk technicznych otrzymał w 1982 r. na Wydziale Melioracji Wodnych Akademii Rolniczej we Wrocławiu na podstawie rozprawy pt. „Określenie bilansu wodnego stawu rybnego w Zakładzie Produkcji Rybackiej Stawno”, w 1993 r. tytuł doktora habilitowanego nauk rolniczych, w dyscyplinie kształtowania środowiska, w 2000 r. został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego.

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problemów: gospodarowania wodą w stawach rybnych, wpływu obiektów stawowych na reżim odpływu ze zlewni, roli stawów rybnych w środowisku przyrodniczym, procesów erozyjnych w zlewniach rolniczych, gospodarki wodnej w lasach. Na uwagę zasługują badania parowania z otwartych przestrzeni wodnych, określenie zagrożenia erozją gleb i wskaźników denudacji (mechanicznej i chemicznej) obszarów południowo-zachodniej Polski oraz możliwość rekultywacji wodnych obiektów zniszczonych przez eksploatację. Wyniki tych badań prezentowane były na 34 sympozjach i konferencjach naukowych.

Jego dotychczasowy dorobek obejmuje łącznie 92 pozycje, w tym 50 prac opublikowanych (z tego 7 indywidualnych i 43 zespołowe).

Jest kierownikiem specjalizacji stawy rybne (studia magisterskie – kierunek inżynieria środowiska) i kierownikiem Studium Podyplomowego rybackie zagospodarowanie małych zbiorników wodnych. Od 2000 r. kieruje Studium Doktoranckim na Wydziale.

Był wyróżniony odznaką „Zasłużony dla Akademii Rolniczej we Wrocławiu” (1996) oraz otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi (1998), został też 15-krotnie uhonorowany nagrodami Rektora.

Zmarł 26 lipca 2014 roku. spoczywa na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu [Pole/Grób/Rząd: 75/204/5 od Alei Głównej].

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec