Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Janusz
Sarapuk

Urodził się 13 lutego 1944 r. w Bóbrce, pow. lwowski. Szkołę podstawową ukończył w Oleśnie Śl., a liceum ogólnokształcące w Kluczborku na Opolszczyźnie. Tytuł magistra fizyki uzyskał w 1969 r., na ówczesnym Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. W tym samym roku podjął pracę w Katedrze Fizyki Wydziału Rolniczego Wyższej Szkoły Rolniczej.

Stopień naukowy doktora nauk przyrodniczych otrzymał w 1977 r. w Instytucie Biologii Stosowanej Akademii Rolniczej we Wrocławiu na podstawie rozprawy pt. „Badanie wpływu aldehydu glutarowego oraz czterotlenku osmu na właściwości transportowe modelowych błon lecytynowych”. Stopień doktora habilitowanego nauk biologicznych w zakresie biofizyki uzyskał na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego w 1998 r. po przedłożeniu rozprawy pt. „Błony modelowe jako narzędzie testowania aktywności biologicznej substancji powierzchniowo czynnych”. W 2008 r. otrzymał tytuł naukowy profesora nauk biologicznych, specjalność biofizyka.

Odbył dwa staże krótkoterminowe w byłym ZSRR i Szwajcarii oraz długoterminowy w Jugosławii (Instytut Chemii Fizycznej Uniwersytetu Belgradzkiego). Był promotorem 1 oraz recenzentem 2 doktoratów (przeprowadzone na Uniwersytetach Łódzkim i Opolskim).

Brał czynny udział w organizacji międzynarodowych szkół pod nazwą „Biophysics of Membrane Transport”, w tym trzykrotnie pełnił funkcję ich dyrektora oraz był sekretarzem Ogólnopolskiej Konferencji „Błony Biologiczne” (Wrocław, 1993 r.).

Jest autorem lub współautorem ok. 200 prac, w tym 91 oryginalnych prac twórczych oraz 5 monograficznych. Były one cytowane ponad 260 razy. Ponad połowa z oryginalnych prac została opublikowana w czasopismach z Listy Filadelfijskiej, posiadających tzw. Impact Factor. Jest także współautorem skryptu do ćwiczeń laboratoryjnych dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego (4 wydania). Recenzował kilkanaście prac, opublikowanych następnie w czasopismach posiadających Impact Factor. Był także recenzentem wniosku Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego nauk fizycznych w dyscyplinie biofizyka.

Prezentował osobiście wyniki swych prac na kilkudziesięciu międzynarodowych konferencjach i kongresach (m.in. w Monachium, Montpellier, Alicante, Hersonissos, Czeskich Budziejowicach, Lyonie, Londynie i Genui). Publikacje, których był współautorem, były także prezentowane na międzynarodowych kongresach w Budapeszcie, Amsterdamie, Waszyngtonie i Pradze.

Za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz wyróżniony 18 nagrodami Rektora.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec