Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Anita
Rywińska

Urodziła się 7 października 1970 r. w Nowej Rudzie. Po ukończeniu szkoły podstawowej, a następnie Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Nowej Rudzie rozpoczęła studia na Wydziale Technologii Żywności Akademii Rolniczej we Wrocławiu, które ukończyła w 1994 r. z wynikiem bardzo dobrym, uzyskując tytuł magistra inżyniera technologii żywności i żywienia człowieka. Zatrudniona w Katedrze Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności na Wydziale Technologii Żywności Akademii Rolniczej we Wrocławiu od 1994 r.

W roku 1997 ukończyła Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne działające przy Akademii Rolniczej we Wrocławiu, uzyskując kwalifikacje pedagogiczne do pracy nauczycielskiej.

Stopień doktora nauk biologicznych w zakresie biotechnologii otrzymała w 2002 r. na podstawie rozprawy pt. „Wpływ warunków ciągłej biosyntezy kwasu cytrynowego oraz sposobu przechowywania na drożdże Yarrowia lipolytica”. Stopień doktora habilitowanego nauk biologicznych w dyscyplinie biotechnologia na Wydziale Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu otrzymała po przedłożeniu rozprawy pt. „Waloryzacja odpadowej gliceryny do kwasu cytrynowego i erytrytolu przez drożdże Yarrowia lipolytica” w roku 2011.

Jej łączny dorobek naukowy stanowi 70 pozycji, w tym 35 to oryginalne prace twórcze, 1 rozdział w monografii zagranicznej i 28 komunikatów na zjazdy naukowe w kraju i za granicą. Wyniki swoich badań prezentowała na 5 zagranicznych i 8 krajowych konferencjach. Jest autorem 3 zgłoszeń patentowych. Promotor 6 prac magisterskich. Recenzent artykułów w takich czasopismach naukowych jak: „New Biotechnology”, „Preparative Biochemistry & Biotechnology”, „World Journal of Microbiology and Biotechnology”.

Od 2004 r. opiekun naukowy Studenckiego Koła Naukowego Biotechnologów.

Jej zainteresowania naukowo-badawcze obejmują zagadnienia związane z biosyntezą kwasu cytrynowego oraz alkoholi wielowodorotlenowych, takich jak erytrytol i mannitol, przez drożdże Yarrowia lipolytica. Drugi kierunek badań to mikroorganizmy jako źródło enzymów hydrolitycznych.

Za osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych otrzymała list gratulacyjny oraz była czterokrotnie nagradzana nagrodą Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec