Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Krzysztof
Rypuła

Urodził się 15 listopada 1967 r. we Wrocławiu. Dyplom lekarza weterynarii uzyskał w 1992 r. W tym samym roku odbył staż w Wojewódzkim Zakładzie Weterynarii we Wrocławiu. 1 października 1992 r. podjął pracę w Katedrze  Epizootiologii i Klinice Chorób Zakaźnych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Akademii Rolniczej we Wrocławiu na stanowisku asystenta. W 1996 r. został mianowany na stanowisko adiunkta. Od roku 2009 jest kierownikiem Zakładu Chorób Zakaźnych i Administracji Weterynaryjnej w Katedrze Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych.

Stopień doktora nauk weterynaryjnych uzyskał w roku 1996, a stopień naukowy doktora habilitowanego w roku 2008 na podstawie pracy pt. „Kształtowanie się wybranych wskaźników hematologicznych i immunologicznych krwi w przebiegu eksperymentalnego zakażenia świń różnymi szczepami wirusa bvd bvd typ 1”. W 2001 r. otrzymał tytuł specjalisty z zakresu chorób świń, a w 2003 r. tytuł specjalisty z zakresu epizootiologii i administracji weterynaryjnej.

Dorobek naukowy stanowi 139 pozycji (samodzielnych lub współautorskich), w tym prace doświadczalne i kazuistyczne oraz komunikaty naukowe, artykuły popularnonaukowe. Był kierownikiem projektu badawczego oraz głównym wykonawcą w dwóch projektach badawczych finansowanych przez KBN.

Zainteresowania naukowe dotyczą epizootiologii, patogenezy i zwalczania zakażeń wirusowych i bakteryjnych u zwierząt gospodarskich, a także epizootiologii i diagnostyki chorób wirusowych psów i kotów, w tym możliwości zapobiegania im i zwalczania.

Jest członkiem Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej oraz Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych. W latach 2004–2006 był członkiem Zarządu Głównego PTNW.

Od momentu rozpoczęcia pracy zawodowej bierze czynny udział w organizacji sympozjów i konferencji naukowych dotyczących chorób zakaźnych zwierząt organizowanych przez Katedrę Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych. Brał udział w pracach organizacyjnych kolejnych edycji Międzynarodowych Targów Techniki, Technologii i Organizacji Weterynaryjnej Pro animali, a przy organizacji Kongresu Pro animali et homine, w latach 2003–2004, pełnił funkcję sekretarza. W 2005 r. współorganizował Międzynarodową Konferencję nt: „Aktualne problemy zdrowia zwierząt w praktyce i administracji weterynaryjnej”, a od roku 2007 jest sekretarzem Międzynarodowej Konferencji Una medicina una hygena.

W trakcie pracy zawodowej w 2002 r. otrzymał nagrodę Rektora AR we Wrocławiu za działalność organizacyjną oraz dwukrotnie w 1998 i 2002 r. W 2003 r. został wyróżniony odznaką „Zasłużony dla Rolnictwa”, a w 2004 r. otrzymał doroczną Nagrodę PTNW.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec