Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Waldemar
Rymowicz

Urodził się 22 lutego 1955 r. we Wrocławiu. Szkołę podstawową, a następnie Technikum Chemiczne ukończył we Wrocławiu. W roku 1975 rozpoczął studia na Wydziale Technologii Żywności Akademii Rolniczej we Wrocławiu, które ukończył w roku 1980, uzyskując tytuł magistra inżyniera technologii żywności.

Stopień doktora nauk rolniczych otrzymał w 1990 r. na Wydziale Technologii Żywności Akademii Rolniczej we Wrocławiu na podstawie rozprawy pt. „Wykorzystanie drożdży Yarrowia lipolytica do biosyntezy kwasu cytrynowego z glukozy i hydrolu glukozowego” (promotor – prof. dr hab. Jerzy Sobieszczański), natomiast stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych – na Wydziale Technologii Żywności Akademii Rolniczej we Wrocławiu po przedłożeniu rozprawy pt. „Biosynteza kwasu cytrynowego z glukozy przez wolne i immobilizowane komórki drożdży Yarrowia lipolytica w systemach ciągłych” w roku 1998.

Odbył długoterminowe staże naukowe w Finlandii 1990, 1991, 1993 (Helsiński Uniwersytet Technologiczny) oraz staż krótkoterminowy w Czechach (Instytut Mikrobiologii Czeskiej Akademii Nauk) w 1986 r.

Przedstawiciel adiunktów w Radzie Wydziału Technologii Żywności w latach 1994–1999. Pełnomocnik Rektora ds. Koordynacji Programów Innowacyjnych w regionie. Członek Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności oraz Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Honorowy członek Towarzystwa Polsko-Fińskiego.

W roku 2006 otrzymał tytuł profesora nauk rolniczych. Od tego roku pełni funkcję kierownika Katedry Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności.

Promotor 2 doktoratów oraz 25 prac magisterskich. Autor 2 skryptów z zakresu mikrobiologii ogólnej i żywności oraz 121 publikacji naukowych, w tym 82 oryginalnych prac twórczych, z czego 21 w czasopismach z Listy Filadelfijskiej, współautor 2 patentów oraz 2 monografii w języku angielskim. Wyniki swych prac prezentował na 21 zagranicznych konferencjach, m.in. w Helsinkach, Grignon, Gandawie, Barcelonie i Dusseldorf. W latach 2002–2005 wygłosił wykłady w Finlandii na Politechnice w Hameenlinna.

Jest specjalistą w dziedzinie biosyntezy kwasów organicznych, zwłaszcza drożdżowej fermentacji cytrynowej. Pozostałe kierunki badań koncentrują się na zagadnieniach związanych z biosyntezą enzymów i produkcją drożdży paszowych na surowcach tłuszczowych i glicerolu. Obecnie zajmuje się biosyntezą erytrytolu z odpadowej gliceryny przez drożdże Y. lipolytica. Temat ten jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Innowacyjna Gospodarka na lata 2007–2013.

Wyróżniony 12 nagrodami Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu, odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec