Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Leszek
Pływaczyk

Urodził się 28 stycznia 1945 r. w Stręczynie Nowym, w byłym powiecie chełmskim. Jest absolwentem I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu. W roku 1967 ukończył studia wyższe z zakresu melioracji wodnych w Wyższej Szkole Rolniczej we Wrocławiu. Stopień naukowy doktora nauk technicznych nadała mu Rada Naukowa Wydziału Melioracji Wodnych Akademii Rolniczej we Wrocławiu w 1976 r. na podstawie rozprawy pt. „Ocena stosunków hydrologicznych i wodnych na terenach nizinnych na przykładzie zlewni potoków Jeziorka, Nowy Rów i Średzka Woda”, a stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie melioracji wodnych w 1988 r. po przedłożeniu rozprawy pt. „Oddziaływanie Odry na stosunki wodno-melioracyjne doliny w rejonie Brzeg Dolny – Malczyce”. W roku 1998 uzyskał tytuł naukowy profesora nauk rolniczych.

Pracę rozpoczął w Katedrze Melioracji Rolnych i Leśnych, zajmując kolejno stanowiska: stażysty (1967−1968), asystenta (1968−1969), starszego asystenta (1969−1976), adiunkta (1976−1989), docenta (1989−1992), profesora nadzwyczajnego (1992−2004), a od marca 2004 r. profesora zwyczajnego.

W latach 1989−2009 kierował Zakładem Melioracji i Budownictwa Stawowego w Instytucie Melioracji i Kształtowania Środowiska. W latach 1990−1996 przez dwie kadencje był prodziekanem, a następnie w okresie 1996−1999 dziekanem Wydziału Melioracji i Inżynierii Środowiska. W latach 1999−2005 przez dwie kadencje piastował funkcję prorektora ds. studenckich i nauczania. Od września 2006 r. pełni funkcję dyrektora Instytutu Kształtowania i Ochrony Środowiska. Przez 6 lat (1991−1996) był członkiem Zespołu Ekspertów Ministerstwa Edukacji Narodowej ds. minimów programowych na kierunkach inżynieria środowiska realizowanych na Akademiach Rolniczych, a w latach 2006−2008 przewodniczył Uczelnianej Komisji Oceny Jakości Kształcenia i Akredytacji. W latach 2008−2009 jako Ekspert Państwowej Komisji Akredytacyjnej wizytował kilka uczelni w zakresie jakości kształcenia na kierunku ochrona środowiska.

Dorobek naukowy obejmuje ponad 180 pozycji, z których 85 zostało opublikowane.

Odbył staże naukowe na uczelniach wyższych w Holandii, Niemczech, byłym ZSRR, Węgrzech oraz byłej Jugosławii, a także zawodowe staże krajowe w Biurze Projektów Wodnych Melioracji we Wrocławiu, Rejonowym Przedsiębiorstwie Melioracyjnym w Oleśnicy oraz w Instytucie Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach. Jest rzeczoznawcą SITWM-NOT w zakresie melioracji wodnych. W latach 2005−2009 pełnił funkcję przewodniczącego Zarządu Oddziału SITWM-NOT we Wrocławiu.

Od 1996 r. jest członkiem Komitetu Melioracji i Inżynierii Środowiska Rolniczego Polskiej Akademii Nauk.

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na zagadnieniach kształtowania się stosunków wodno-melioracyjnych w małych zlewniach nizinnych położonych w dolinach większych rzek oraz na problematyce oddziaływania spiętrzeń na warunki wodne przyległej doliny. W prowadzonych pracach naukowych znaczącą pozycję zajmują badania zjawisk zachodzących w środowisku przyrodniczym, wywołanych inżynierską działalnością człowieka. Kierował i kieruje projektami badawczymi na potrzeby gospodarki uspołecznionej oraz grantami KBN.

Jest współautorem 5 przewodników do ćwiczeń z zakresu melioracji rolnych oraz 2 monografii z zakresu kształtowania się stosunków wodnych w dolinach rzecznych. Pod jego opieką 54 osoby wykonały i obroniły swoje prace dyplomowe inżynierskie i magisterskie. Jest promotorem 4 przewodów doktorskich, recenzował 5 rozpraw doktorskich, 2 rozprawy habilitacyjne oraz dorobek naukowy 6 kandydatów do tytułu naukowego, tytułu doktora honoris causa i stanowiska profesora zwyczajnego. Był opiekunem krajowych i zagranicznych praktyk studenckich oraz Wydziałowym Kuratorem Studenckiego Ruchu Naukowego.

Za postawę i osiągnięcia w pracy naukowej, dydaktyczno-wychowawczej oraz organizacyjnej był wyróżniony: 6-krotnie dyplomem uznania dziekana Wydziału, nagrodą Ministra i 22 nagrodami Rektora, a także odznaczeniami: brązową i srebrną odznaką Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej, Honorową Srebrną Odznaką SITWM-NOT, Medalem 40-lecia Polski Ludowej, Złotym Krzyżem Zasługi, odznaką „Zasłużony dla Akademii Rolniczej we Wrocławiu”, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, medalem „Za Zasługi dla Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji UP we Wrocławiu” oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec