Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Anna
Pływaczyk

Urodziła się 1 lipca 1944 r. w Nowym Targu, woj. małopolskie. W 1962 r. ukończyła liceum ogólnokształcące w Nowym Targu. W 1967 r. ukończyła studia na Wydziale Melioracji Wodnych Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu, a w styczniu 1995 r. trzysemestralne Studia Podyplomowe na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej z zakresu architektury krajobrazu.

Stopień doktora nauk technicznych nadała jej Rada Wydziału Melioracji Wodnych AR we Wrocławiu w 1976 r. po przedłożeniu rozprawy pt. „Wpływ różnej rozstawy drenowania na kształtowanie się odpływu i stosunki wodne gleb średniozwięzłych”. W 1991 r. na podstawie oceny dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej pt. „Skuteczność drenowania gruntów ornych terenów nizinnych i górskich na Dolnym Śląsku” uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie melioracji wodnych. Tytuł naukowy profesora nadano jej w styczniu 2000 r., a stanowisko profesora zwyczajnego w 2004 r.

Odbyła staże naukowe w Holandii (Uniwersytet w Wageningen), byłym NRD (Uniwersytet w Rostocku), w Jugosławii (Uniwersytet w Nowym Sadzie), byłym ZSRR (Akademia Rolnicza w Wołgogradzie), na Słowacji (Uniwersytet Rolniczy w Nitrze) i na Łotwie (Uniwersytet Rolniczy w Jełgawie).

Pełniła funkcje członka zespołu Komisji Normalizacyjnej w zakresie drenowania IMUZ w Falentach oraz koordynatora ds. współpracy naukowo-technicznej i dydaktyczno-wychowawczej pomiędzy Akademią Rolniczą we Wrocławiu i Łotewskim Uniwersytetem w Jełgawie.

Jest pełnomocnikiem Rektora ds. współpracy z Uniwersytetem Rolniczym w Nitrze, pełni funkcję członka Komitetu Redakcyjnego „Wiadomości Ziem Górskich” (Zeszyty Polskiego Towarzystwa Rozwoju Ziem Górskich). Przewodnicząca Sekcji Sudeckiej, członek Prezydium i zastępca przewodniczącego Komitetu Zagospodarowania Ziem Górskich PAN.

Promotor 4 doktoratów oraz 98 prac magisterskich. Wykonała 4 recenzje dorobku naukowego w związku z wnioskiem o tytuł naukowy profesora (w tym 1 dla Uniwersytetu Rolniczego w Nitrze), 2 recenzje dorobku i pracy habilitacyjnej, 5 recenzji prac doktorskich oraz 40 recenzji publikacji naukowych.

Autorka 182 prac naukowych i studialnych, z których 78 zostało opublikowane, w tym 18 w językach obcych. Wyniki swych badań prezentowała na 45 konferencjach zagranicznych i krajowych.

Jest specjalistą w dziedzinie melioracji terenów nizinnych i górskich, drenowania, gospodarki wodnej gleb ciężkich, oddziaływania urządzeń melioracyjnych na ekosystemy parkowe oraz architektury krajobrazem.

Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi i odznaką „Zasłużony dla Akademii Rolniczej we Wrocławiu”, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem 50-lecia Akademii Rolniczej we Wrocławiu oraz wyróżniona 14 nagrodami Rektora

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec