Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Elżbieta
Pląskowska

Urodziła się 23 września 1959 r. w Oławie. Studia wyższe ukończyła w 1983 r. na Wydziale Rolniczym AR we Wrocławiu, uzyskując dyplom magistra inżyniera rolnictwa.

Stopień naukowy doktora nauk rolniczych otrzymała w 1995 r. na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej we Wrocławiu na podstawie rozprawy pt. „Badania  zdrowotności pszenicy ozimej w zależności od zastosowanego przedplonu”, a stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych, w zakresie agronomii uzyskała w 2006 r. na Wydziale Rolniczym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na podstawie rozprawy pt. „Zdrowotność pszenicy jarej uprawianej w siewie czystym i w mieszaninach odmian”.

Jej zainteresowania naukowe skupiają się głównie na badaniach fitopatologicznych. Zajmuje się zdrowotnością zbóż, traw gazonowych, rzepaku, roślin okopowych i miskanta olbrzymiego. Współpracuje w tym zakresie z Canakkle Onsekiz Mart University (Turcja) i ACW Changins (Szwajcaria). Badania mikologiczne związane są przede wszystkim z grzybami występującymi na terenach skażonych metalami ciężkimi, w glebach odłogowanych, w glebach organicznych, w kompostach pochodzących z miejskich odpadów organicznych oraz z grzybami antagonistycznymi w stosunku do patogenów roślin. Jest specjalistą z zakresu fitopatologii, mikologii oraz ochrony roślin.

Odbyła staże naukowe i wizyty w Jugosławii, Holandii i ZSRR oraz licznych ośrodkach naukowych w Polsce. Brała czynny udział w 7 konferencjach międzynarodowych, a w 2009 r. była organizatorem i przewodniczącą 4th International Seed Health Conference „Seed – source of infection” odbywającej się na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

W 1987 r. rozpoczęła pracę naukową w Katedrze Fitopatologii Akademii Rolniczej we Wrocławiu, obecnie Zakładzie Fitopatologii i Mikologii Katedry Ochrony Roślin. Od 2006 r. jest kierownikiem tego Zakładu. Pełni również, od 2008 r. funkcję koordynatora ds. uniwersytetu otwartego.

Pełni liczne funkcje w towarzystwach naukowych – jest zastępcą przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego (od 2005 r.), przewodniczącą Oddziału Wrocławskiego PTFit (od 2005 r.) oraz sekretarzem Sekcji Mikologicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego (od 1989 r.). Należy również do Towarzystwa Ochrony Roślin, European Foundation for Plant Pathology i International Society for Plant Pathology. Obecnie jest doradcą i ekspertem PZU z zakresu wyceny szkód w uprawach rolniczych.

Dorobek naukowy składa się z 94 pozycji, w tym 57 oryginalnych prac naukowych, 3 monografii, 34 doniesień na zjazdy i konferencje naukowe oraz wielu ekspertyz z zakresu chorób roślin uprawnych i ozdobnych.

Promotor 3 prac doktorskich i 31 prac magisterskich. Recenzent 1 rozprawy doktorskiej oraz wielu opublikowanych prac naukowych.

Wyróżniona 4 nagrodami Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i 1 dyplomem za działalność naukową oraz 1 nagrodą za działalność organizacyjną.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec