Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Stanisław
Pietr

Urodził się 21 marca 1952 r. we Wrocławiu. Ukończył Wydział Rolniczy Akademii Rolniczej we Wrocławiu w 1976 r.

Stopień naukowy doktora nauk rolniczych uzyskał w 1979 r. na podstawie rozprawy pt. „Wpływ herbicydów Pyraminu i Venzaru na niektóre procesy metaboliczne Azotobacter chroococcum” na macierzystym Wydziale (promotor – prof. dr N. Balicka). Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1987 r. po przedłożeniu rozprawy pt. „Antagonistyczne działanie saprofitycznych bakterii z rodzaju Bacillus i Pseudomonas na fitopatogeniczne dla ogórków grzyby z rodzaju Fusarium”. Tytuł profesora uzyskał w 1999 r.

Odbył 9 staży zagranicznych – m.in. na Stacji PAN im. H. Arctowskiego (Antarktyda) w latach 1979–1980, w Instytucie Mikrobiologii Uniwersytetu Rolniczego w Wageningen w 1985 r. oraz w Instytucie Fitopatologii Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley w latach 1991–1992.

Na stanowisko docenta powołany został w 1990 r., na stanowisko profesora nadzwyczajnego AR w 1992 r., a na stanowisko profesora zwyczajnego w 2002 r. Od 1991 r. pełni funkcję kierownika Katedry, aktualnie Zakładu Mikrobiologii Rolniczej.

Był opiekunem 34 prac magisterskich, promotorem 6 rozpraw doktorskich, w tym 2 poza macierzystą Uczelnią (Uniwersytet Rolniczy w Uppsali, Akademia Rolnicza w Krakowie). Recenzował 3 prace doktorskie, 4 rozprawy habilitacyjne. Opublikował 101 prac naukowych, w tym 52 w międzynarodowych czasopismach. Publikacje cytowane były 103 razy w literaturze światowej. Jest współautorem 4 patentów. Był ekspertem UNDEP oraz KE w ramach 5, 6 i 7 PR. Brał udział w 19 międzynarodowych konferencjach i kongresach. Prowadził wykłady na zagranicznych uczelniach (Grecja, Izrael, Szwecja, USA, Węgry).

Do najważniejszych osiągnięć naukowych należą opracowanie technologii produkcji biologicznego środka ochrony roślin, opierając się na odpornych na fungicydach mutantach grzybów z rodzaju Trichoderma i współudział w opracowaniu modelu degradacji substancji organicznej w warunkach polarnych oraz w zdegradowanych ekosystemach Karkonoszy.

Wyróżniony został 9 nagrodami Rektora oraz Nagrodą NOT.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec