Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Anna
Pęksa

Urodziła się 5 lutego 1959 r. we Wrocławiu. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczęszczała do XII Liceum Ogólnokształcącego. Studia odbyła na Akademii Rolniczej We Wrocławiu, otrzymując tytuł magistra inżyniera technologii żywności. Bezpośrednio po studiach została zatrudniona w Katedrze Technologii Rolnej i Przechowalnictwa, początkowo jako stażysta, a następnie na stanowisku asystenta – stażysty. W latach 1984 – 1990 pracowała w tej samej Katedrze kolejno na stanowiskach asystenta (do 1987 r.) i starszego asystenta. Ukończyła kurs pedagogiczny organizowany dla pracowników naukowych Akademii Rolniczej we Wrocławiu. W roku 1990 uzyskała stopień naukowy doktora nauk rolniczych w zakresie technologii żywności po przedłożeniu rozprawy pt. „Wpływ czynników uprawowych i warunków przechowywania ziemniaków na skład chemiczny bulw i jakość otrzymanych z nich czipsów” (promotor –prof. dr hab. Grażyna Lisińska. W 1991 r. mianowana na stanowisko adiunkta w Katedrze Technologii Rolnej i Przechowalnictwa. W roku 2006, na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy pt. „Ocena jakości preparatów białka ziemniaczanego otrzymanych w różnych warunkach technologicznych i ich przydatności w produkcji wyrobów ekstrudowanych”, uzyskała stopień doktora habilitowanego w zakresie technologii żywności i żywienia, a następnie została mianowana profesorem nadzwyczajnym.

Reprezentuje dyscyplinę naukową technologia żywności i żywienia, specjalność technologia żywności pochodzenia roślinnego. Odbyła 2 długoterminowe staże naukowe w Norweskim Uniwersytecie Rolniczym w Aas na Wydziale Crop Science, a następnie Food Science. W roku 1996 była zatrudniona na Wydziale Food Science jako główny wykonawca projektu badawczego, na stanowisku naukowo-dydaktycznym na Norweskim Uniwersytecie Rolniczym. Odbyła staż przemysłowy w Zakładach Przemysłu Ziemniaczanego w Kątach Wrocławskich oraz staż produkcyjny w Zakładzie Produkcji Czipsów Rex – Pol w Oławie.

W latach 2001–2006 pełniła funkcję sekretarza Wrocławskiego Oddziału PTTŻ. Od roku 2008 jest wydziałowym koordynatorem ds. studiów w języku angielskim, przewodniczącą Rady Bibliotecznej uczelni, od roku 2009 również członkiem komisji rektorskich ds. współpracy z zagranicą i regionem oraz stypendium im prof. Stanisława Tołpy. Od ponad 10 lat jest jurorem Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

Jest opiekunem 42 prac magisterskich. Wykonała jedną recenzję pracy habilitacyjnej (Litwa). Recenzowała 18 oryginalnych prac twórczych i monograficznych przeznaczonych do publikacji w języku angielskim w czasopismach krajowych oraz zagranicznych z IF. Jej dorobek naukowy obejmuje 165 opracowań, z czego 82 stanowią oryginalne prace twórcze, 3 rozdziały w monografii wydawanej w Japonii, 3 artykuły przeglądowe, rozdział w skrypcie, 5 wniosków patentowych, 44 komunikaty naukowe prezentowane na konferencjach krajowych i zagranicznych. Jest współautorem monografii w języku angielskim.

Została wyróżniona Srebrnym Medalem Zasługi Ministra Edukacji Narodowej za długoletnią służbę oraz 7 nagrodami Rektora.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec