Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Stanisław
Peroń

Urodził się 5 maja 1941 r. w Dąbrowie Górniczej. Studia na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu ukończył w roku 1967 uzyskując dyplom magistra inżyniera ze specjalnością technologia przemysłu rolnego.

Pracę zawodową rozpoczął w Zakładach Przemysłu Ziemniaczanego w Kątach Wrocławskich gdzie pełnił kolejno funkcje: starszego technologa, starszego asystenta, kierownika Laboratorium Badawczego Przemysłu Ziemniaczanego. Następnie podjął pracę w Technikum Rolniczym w Krzyżowicy k. Wrocławia na stanowisku nauczyciela mechanizacji rolnictwa. Ukończył równocześnie Podyplomowe Studia Mechanizacji Rolnictwa na Akademii Rolniczej we Wrocławiu.

W roku 1974 został zatrudniony w Instytucie Mechanizacji Rolnictwa Akademii Rolniczej we Wrocławiu.. Stopień doktora nauk rolniczych uzyskał w roku 1981 na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej we Wrocławiu, po przedłożeniu rozprawy „Wymiana masy podczas suszenia wycierki ziemniaczanej w modelu suszarki bębnowej”, a stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie inżynierii rolniczej w roku 1996 na podstawie dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej „Analiza procesu suszenia wycierki ziemniaczanej na kulach inertu”. Od 1999 r. był zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego, a w  2002 r. uzyskał tytuł profesora nauk rolniczych.

Był promotorem 5 rozpraw doktorskich, 90 prac magisterskich, recenzentem 1 rozprawy habilitacyjnej, 11 prac doktorskich, 2 podręczników naukowych, 2 wniosków o tytuł naukowy profesora, 16 publikacji naukowych, 6 projektów badawczych. Jego dorobek naukowy obejmował 218 publikacji, których był autorem lub współautorem, w tym 108 oryginalnych prac twórczych. Był współautorem 2 skryptów z zakresu techniki cieplnej oraz niekonwencjonalnych źródeł energii. Był specjalistą z zakresu suszarnictwa płodów rolnych i żywności. Autor i współautor 1 opatentowanego wzoru użytkowego, 2 wniosków racjonalizatorskich i 31 ekspertyz.

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz medalem „Za Zasługi dla Wydziału Nauk o Żywności Akademii Rolniczej we Wrocławiu”. Wyróżniony 13 nagrodami Rektora.

Zmarł w dniu 09.listopada 2015roku, został pochowany na Cmentarzu Grabiszyńskim we Wrocławiu.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec