Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Janusz
Orda

Urodził się we Wrocławiu w 1949 r. Jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydziału Nauk Przyrodniczych, gdzie w roku 1972 uzyskał stopień magistra biologii w zakresie biochemii. Podczas dwóch ostatnich lat studiów otrzymywał stypendium naukowe z Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu, a po ukończeniu studiów został zatrudniony w Zakładzie Wirusologii tego Instytutu, w którym przez okres niemal dwóch lat pracował na stanowisku asystenta naukowo-badawczego.

W styczniu 1973 r. podjął pracę w Instytucie Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Akademii Rolniczej we Wrocławiu na stanowisku asystenta. W roku 1981 uzyskał na Wydziale Zootechnicznym Akademii Rolniczej we Wrocławiu stopień naukowy doktora nauk rolniczych na podstawie rozprawy pt. „Wpływ podsuszania oraz dodatku kwasu mrówkowego z formaliną przy kiszeniu traw i lucerny na ich wartość pokarmową”, pracy napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Jerzego Presia. W 2007 r. otrzymał stopień doktora habilitowanego na podstawie dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej pt. „Kwas foliowy, syntetyczny β-karoten i witamina a w kształtowaniu płodności i plenności loch”.

Odbył staże naukowe w Instytucie Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN w Jabłonnie i Helsinborgu w Szwecji oraz w Zootechnicznym Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Zootechniki w Pawłowicach k. Leszna.

Był członkiem rektorskich komisji: ds. lokalowych – dwie kadencje; ds. inwestycji i remontów – trzy kadencje oraz ds. zakupu aparatury naukowej. Jest specjalistą w dziedzinie fizjologii żywienia i żywienia zwierząt. Autor 92 publikacji (w tym 25 w czasopismach zagranicznych sygnowanych IF).

Za działalność naukowo-badawczą, dydaktyczną i organizacyjną był siedmiokrotnie wyróżniany nagrodami Rektora. Został uhonorowany odznaką „Zasłużony dla Akademii Rolniczej we Wrocławiu”. Otrzymał Złoty Medal za długoletnią służbę.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec