Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Marian
Mokwa

Urodził się 23 lutego 1940 r. w Legbądzie w powiecie Tuchola i tam rozpoczął naukę w szkole podstawowej, którą ukończył w Słupsku. Następnie w latach 1954−1958 uczył się w Technikum Budowlanym w Szczecinie na kierunku Instalacje Sanitarne i Przemysłowe. Studia wyższe odbył na Wydziale Melioracji Wodnych Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu w latach 1959–1964, uzyskując dyplom magistra inżyniera melioracji wodnych. Na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Wpływ kształtowania geometrycznego urządzeń wodnych na ich parametry hydrauliczne” otrzymał w 1972 r. stopień naukowy doktora nauk technicznych. Stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie kształtowanie środowiska uzyskał w 2002 r. na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Akademii Rolniczej we Wrocławiu po przedłożeniu rozprawy pt. „Sterowanie procesami fluwialnymi w korytach rzek przekształconych antropogenicznie”. Tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego nadano mu w 2009 r.

Pracę zawodową rozpoczął w 1958 r. Przez okres jednego roku pracował w Wojewódzkim Biurze Projektów w Pracowni Terenowej w Słupsku na stanowisku technicznym. Od 1964 r. zatrudniony jest na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. W latach 1974−2004 pełnił funkcję kierownika laboratorium wodnego, a od roku 2004 kierownika Zakładu Hydrauliki i Hydrotransportu. Odbył długoterminowe staże w IBW-PAN w Gdańsku, na Politechnice Praskiej (Katedra Hydrotechniki) oraz staże krótkoterminowe w Belgii, (Uniwersytet w Gandawie) i Petersburgu (Instytut Górnictwa).

Opiekun Koła Naukowego „Hydraulików” (1984−1986), kurator wydziałowy Studenckich Kół Naukowych (1992–2000), przewodniczący Komisji Nauki Rady Uczelnianej (1980−1981), członek Komisji Senackiej ds. Wydawnictw Naukowych (1990−1994), sekretarz Sekcji Fizyki Wód Śródlądowych Komitetu Gospodarki Wodnej PAN (1992−2000), członek Sekcji Konstrukcji Hydrotechnicznych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PA (od 2003 r.), Sekcji Ochrony Środowiska Wodnego Komitetu Gospodarki Wodnej PAN (od roku 2008), Polskiego Komitetu Współpracy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Kongresów Żeglugi (1986−1989), konsultant Czech Science Foundation, od 2004 r.

Był organizatorem kilkunastu konferencji krajowych i zagranicznych.

Wypromował 2 doktorantów oraz jest promotorem trzech kolejnych. Był promotorem 57 prac magisterskich Wykonał 1 recenzję pracy habilitacyjnej oraz 4 – prac doktorskich. Był recenzentem kilkunastu publikacji naukowych oraz projektów badawczych, w tym 2 zagranicznych. Wyniki swoich prac prezentował na ponad 100 konferencjach krajowych i zagranicznych.

Dorobek naukowy i badawczy obejmuje łącznie 300 pozycji, w tym 143 prace opublikowane (114 oryginalnych, 45 w j. obcych) oraz 157 raportów z prac badawczych, studialnych, ekspertyz, opinii i grantów.

Jest specjalistą z zakresu inżynierii i gospodarki wodnej, w szczególności: hydrauliki koryt rzecznych, w tym problemów transportu rumowiska; zasad projektowania i eksploatacji budowli i urządzeń wodnych – jazów, dróg wodnych oraz śluz żeglugowych; systemów ochrony przed powodzią; inżynierskich środków ochrony środowiska w budownictwie wodnym, związanych z zagospodarowaniem rzek i dolin oraz ochrony ichtiofauny.

W okresie pracy na Uczelni był 17 razy wyróżniony nagrodami Rektora. W 2002 r. został uhonorowany nagrodą Ministra za udział w opracowaniu podręcznika pt. „Ograniczanie skutków powodzi w skali lokalnej”. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1985 r.) i „Zasłużony dla Akademii Rolniczej we Wrocławiu” (1969 r.).

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec