Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Jerzy
Molenda

Urodził się 20 października 1940 r. w Ostrowie Wlkp. Studia na Wydziale Weterynaryjnym ówczesnej Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu odbył w latach 1958–1964. Po uzyskaniu dyplomu pracował przez krótki okres w Powiatowym Zakładzie Weterynarii w Bolesławcu Śląskim, a następnie z końcem roku 1965 podjął pracę w Wojewódzkim Zakładzie Higieny Weterynaryjnej we Wrocławiu. W zakładzie tym pracował na wszystkich stanowiskach – od asystenta w pracowni mikrobiologicznej do kierownika zakładu, a także osiągnął kolejne stopnie i tytuł naukowy. Stopień doktora otrzymał w 1973 r., a doktora habilitowanego w 1985 r., na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej AR we Wrocławiu. W roku 1995, na wniosek Rady Naukowej Państwowego Instytutu Weterynarii w Puławach, Prezydent RP nadał mu tytuł naukowy profesora. W roku 1998 podjął pracę w ówczesnej Akademii Rolniczej we Wrocławiu, w Katedrze Higieny Produktów Zwierzęcych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, na stanowisku kierownika Zakładu Mikrobiologii Żywności i Higieny Przetwórstwa. W latach 2002–2009 kierował Katedrą Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Konsumenta. W roku 2002 został mianowany profesorem zwyczajnym przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

Jest autorem lub współautorem 214 publikacji naukowych opublikowanych w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych. Za działalność naukową otrzymywał nagrody ZG PTNW oraz Rektora AR i UP we Wrocławiu. Jest współautorem wydanej w 1999 r. przez PWL książki pt. „Choroby odzwierzęce przenoszone drogą pokarmową” oraz autorem skryptu pt. „Zarys mikrobiologii żywności”.

W latach 1988–1991 był członkiem Rady ds. Zakładów Higieny Weterynaryjnej przy Dyrektorze Instytutu Weterynarii w Puławach. Jest współtwórcą uchwalonej przez Sejm RP 1 grudnia 1990 r. ustawy „O zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych”. Wchodził w skład powołanego rozporządzeniem Premiera RP zespołu przygotowującego I Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii. Pełnił funkcje wiceprezesa Krajowej i Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Reprezentował KILW w Europejskiej Federacji Lekarzy Weterynarii (FVE) w Brukseli. Był długoletnim członkiem Krajowej Komisji ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii, krajowym kierownikiem specjalizacji z zakresu weterynaryjnej diagnostyki laboratoryjnej. Kierował kolejnymi edycjami prowadzonych na Wydziale studiów specjalizacyjnych z tego zakresu.

Jest przewodniczącym Rady Programowej „Życia Weterynaryjnego” oraz członkiem Rady Programowej Advances in Agricultural Sciences, wydawanego przez Uniwersytet Techniczno-Rolniczy w Szczecinie.

Został odznaczony Medalem „Zasłużony dla UP”, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Brązowym Krzyżem Zasługi i Odznaką Honorową Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej MERITUS oraz innymi odznaczeniami regionalnymi.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec