Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Stanisław
Miklaszewski

Urodził się 24 marca 1919 r. w Rzeszowie. Do szkół podstawowej i średniej uczęszczał we Lwowie, gdzie w 1939 r. złożył egzamin dojrzałości. W 1942 r. rozpoczął studia na Politechnice we Lwowie, kończąc w 1945 r. III rok. W czasie pierwszych dwóch lat studiów pracował jako asystent wolontariusz w Katedrze Chemii Nieorganicznej u prof. W. Jakuba, a w latach 1944–1945 na etacie asystenta w tej samej Katedrze. Studia ukończył w 1948 r. na Politechnice Śląskiej, uzyskując stopień magistra nauk technicznych, inżyniera chemika. Pracę podjął w Zjednoczeniu Przemysłu Nieorganicznego w Gliwicach na stanowisku inspektora technicznego.

W latach 1951–1995 pracował w Katedrze Ogólnej Uprawy Roli i Roślin Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu.

Pracę doktorską pt. „Próby określenia żyzności gleb lekkich przy pomocy wskaźników i testów opartych na fizykochemicznych właściwościach próchnicy glebowej” (promotor – prof. B. Świętochowski) obronił w 1960 r. na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu, a habilitacyjną pt. „Wpływ intensywności płodozmianu na dynamikę węgla organicznego, azotu ogólnego i wolnych aminokwasów w glebie piaszczystej, w różnych ogniwach zmianowania” – w 1968 r. Na stanowisko docenta AR we Wrocławiu został powołany w 1971 r.

Tytuł profesora nadzwyczajnego uzyskał w 1989 r.

Prowadził badania z zakresu: właściwości próchnicy glebowej, dynamiki węgla organicznego, azotu ogólnego, wolnych aminokwasów, koloidów organiczno-mineralnych w glebach lekkich, aktywności biologicznej gleby, oceny skażenia metalami ciężkimi środowiska glebowego z wykorzystaniem dżdżownic jako biotestu.

Autor 40 prac naukowych. W latach 1967–1976 opiekun Koła Naukowego Studentów Uprawowców. Członek International Organization for Succulent Plant Study w ramach UNESCO.

Wyróżniony 11-krotnie nagrodą Rektora. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Honorową „Zasłużony Opolszczyźnie”.

Zmarł 8 listopada 1995 r. we Wrocławiu. Pochowany został na cmentarzu przy ul. Grabiszyńskiej.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec