Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Andrzej
Michalski

Urodził się 28 listopada 1956 r. w Szczecinie. Tu w roku 1975 ukończył VI LO im. S. Czarnieckiego z medalem „Najlepszemu Uczniowi”. Studia matematyczne na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego ukończył w roku 1981. W tym roku został zatrudniony jako specjalista w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu (od 1 XII 1980 r. jeszcze jako student V roku), gdzie pracował do 31 VIII 1985 r. Tutaj był konsultantem w zakresie metod matematycznych i statystycznych wielu prac naukowo-badawczych pracowników tego Instytutu. Od 1 IX 1985 został zatrudniony w Ośrodku Obliczeniowym Akademii Rolniczej we Wrocławiu jako specjalista, od 1 XI 1986 jako st. asystent w Katedrze Matematyki, gdzie od 1990 r., po doktoracie, do dzisiaj pracuje jako adiunkt. Stopień doktora nauk matematycznych uzyskał w 1990 r. na Wydziale Matematyki i Fizyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu (praca pt. „Wewnątrz- i międzyblokowa estymacja komponentów wariancyjnych w mieszanych modelach liniowych odpowiadających układom blokowym”, promotor – prof. S. Gnot). Stopień doktora habilitowanego nauk matematycznych otrzymał w 2010 r. na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego (rozprawa z dorobku pt. „Optymalne wnioskowanie statystyczne dla komponentów wariancyjnych w mieszanych modelach liniowych”).

Jego badania i zainteresowania naukowe dotyczą wybranych problemów ze statystyki matematycznej i jej różnorodnych zastosowań w naukach przyrodniczo-technicznych. Opublikował ponad 30 prac naukowych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym (w tym 6 z Listy Filadelfijskiej), głównie z estymacji i testowania hipotez dot. parametrów modeli liniowych. Jest współautorem podręcznika do nowoczesnego prowadzenia zajęć ze statystyki mat. z wykorzystaniem techniki komputerowej (trzy wydania) oraz dwóch monografii z zakresu modelowania mat. w epidemiologii (nagroda MEN). Jego publikacje z zakresu wnioskowania statystycznego są cytowane w monografii znanych amerykańskich statystyków (Khuri A., Mathew T., Sinha B., „Statistical Tests for Mixed Linear Models”, 1998, Wiley Series in Prob. and Stat. ). Wykonał kilkanaście recenzji artykułów do czasopism o międzynarodowym zasięgu, w tym kilka z LF i, jeszcze jako doktor, recenzję pracy doktorskiej dla Uniwersytetu w Tartu w Estonii. Odbył staże zagraniczne w Bratysławie i Lizbonie, brał udział w kilkunastu konferencjach zagranicznych, w tym 7 razy z proszonym wykładem, był przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Krajowej Konferencji „Statystyka Matematyczna” – Wisła 2002 z up. Komitetu Matematyki PAN. Był głównym wykonawcą lub wykonawcą kilku projektów badawczych – grantów KBN oraz wielu finansowanych przez różne resorty ministerialne. W latach 1994−1998 był zatrudniony w Instytucie Matematyki Politechniki Opolskiej. Aktywnie uczestniczy w towarzystwach naukowych: Polskie Towarzystwo Biometryczne (od 1986 r., 2003–2006 wiceprezes PTB), Polskie Towarzystwo Matematyczne (od 1999 r., 2001−2003 skarbnik Oddziału Wroc. PTM), Inter. Biometrical Society(od 1995 r.), Polskie Towarzystwo Statystyczne (od października 2010 r., sekcja statystyki mat.). Był wielokrotnie wyróżniany nagrodami Rektora (2-krotnie I st., 6-krotnie II st.). W 1995 r. został laureatem konkursu literackiego zorganizowanego przez Centrum Metod Stochastycznych im. Hugona Steinhausa, PTM, Wyd. Ossolineum i „Wiadomości Matematycznych”.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec