Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Jan
Matuła

Urodził się 28 maja 1943 r. w Kąclowej w woj. małopolskim. Uczęszczał do liceum ogólnokształcącego w Grybowie. Studia biologiczne na Uniwersytecie Wrocławskim ukończył w roku 1968 z tytułem magistra botaniki.

Stopień doktora nauk przyrodniczych uzyskał w Instytucie Biologii Stosowanej ówczesnej AR (obecnie Uniwersytetu Przyrodniczego) we Wrocławiu w 1976 r. na podstawie rozprawy pt. „Glony torfowiska subalpejskiego „Na Równi” pod Śnieżką (Karkonosze)” (promotor – prof. dr hab. Stanisław Tołpa), natomiast stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych, dyscyplina biologia w zakresie biologii – algologii otrzymał w 1996 r. w Instytucie Botaniki PAN w Krakowie za pracę pt. „Warunki troficzne glonów torfowiskowych na obszarze Dolnego Śląska”. Tytuł naukowy profesora nauk biologicznych otrzymał na wniosek Instytutu Botaniki PAN im. Wł. Szafera w Krakowie w 2007 r.

Odbył staże naukowe krajowe (Instytutu Botaniki PAN w Krakowie) i zagraniczne (Uniwersytet w Uppsali w Szwecji, Uniwersytet w Debrecen na Węgrzech oraz w IBSAN w Bratysławie i Instytucie Limnologii w Kiel w Niemczech).

W latach 2003–2009 uczestniczył w VI Wyprawach Naukowych na Spitzbergen, do Ziemi Północno-Wschodniej (Archipelag Svalbard, Arktyka). Ponadto od 2009 do 2010 r. brał udział w polsko-duńskich badaniach sinic i glonów na Bornholmie.

W latach 1993–1996 przedstawiciel adiunktów w Radzie Wydziału Rolniczego, od 1980 do 1987 r. opiekun studenckich kół naukowych w AR i na Uniwersytecie Wrocławskim, członek Senatu (dwie kadencje). Od 1999 do 2002 r. pełnił funkcję prodziekana ds. studiów zaocznych, a w latach 2002–2005 dziekana Wydziału Rolniczego AR we Wrocławiu. Od 2006 do 2008 r. sprawował funkcję p.o. Dyrektora Międzywydziałowego Nauk Przyrodniczych UP, 2007–2009 kierownika Katedry Botaniki i Ekologii Roślin UP..

Członek Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Fykologicznego i Europejskiego Towarzystwa Fykologicznego oraz Komitetu Naukowego Europejskich Kongresów Fykologicznych.

Promotor 3 doktoratów oraz 30 prac magisterskich. Recenzent w 3 przewodach habilitacyjnych i 10 doktorskich oraz 15 publikacji naukowych i 15 projektów badawczych KBN. Kierownik (2) i główny wykonawca (5), a także wykonawca (4) grantów KBN.

Specjalizuje się w problematyce torfowiskowej, współpracując z zespołem badającym torfowiska sudeckie oraz z ogólnopolską grupą „Porozumienie na rzecz Ochrony Mokradeł PROM” działającą w ramach Światowego Funduszu Na Rzecz Przyrody „WWF”. Jest autorem publikacji i ekspertyz, inwentaryzacji torfowisk dla służb rolnych, leśnych i ochroniarskich oraz współautorem (1) utworzonego rezerwatu i projektowanych użytków ekologicznych ekosystemów torfowiskowych (8).

Wiele publikacji poświęcił taksonomii, ekologii i florze sinic oraz glonów różnych ekosystemów, zwłaszcza torfowisk Dolnego Śląska. Opisał nowe dla Polski i dla nauki gatunki glonów. Opracował florę sinic i glonów torfowisk Dolnego Śląska oraz zachodzących relacji pomiędzy zbiorowiskami glonów a warunkami fizykochemicznymi wód. Prowadzi badania nad wykorzystaniem glonów jako wskaźników zanieczyszczenia rzek i ekosystemów bagiennych.

W jego dorobku naukowym znajdują się też pozycje poświęcone fykoflorze Arktyki i Antarktydy. Na Arktyce prowadzi badania poświęcone roli czynników ekologicznych kształtujących bioróżnorodność glonów i sinic wpływających na tempo sukcesji i kształtowanie bioróżnorodności zbiorowisk roślinnych ekosystemów tundrowych. Zajmuje się wpływem dużych kolonii ptaków morskich na strukturę i funkcjonowanie lądowej części ekosystemu arktycznego na Spitsbergenie oraz przemianą różnorodności biologicznej na tle globalnych zmian klimatu w Arktyce.

Opublikował 130 prac, w tym jako autor lub współautor 3 monografii, 5 rozdziałów w książkach, 35 publikacji autorskich, 40 we współautorstwie, 18 o charakterze popularnonaukowym oraz 29 abstraktów konferencyjnych.

Wyróżniany 15 nagrodami Rektora Akademii Rolniczej. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, odznaką „Zasłużony dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec