Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Zbisław
Martini

Urodził się 20 maja 1912 r. we Lwowie. Studiował na Politechnice Lwowskiej na Wydziale Mechanicznym i na Wydziale Hutniczym. Pracę jako asystent rozpoczął na Wydziale Hutniczym w 1937 r. W okresie wojny pracował w Dublanach.

W styczniu 1945 r., organizował pierwsze kursy traktorzystów oraz zaczynał współtworzyć pierwszy w Polsce Instytut Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie. W 1947 r. został oddelegowany do organizacji Katedry Konstrukcji Maszyn Rolniczych Politechniki Wrocławskiej, a następnie organizował Wydział Mechanizacji Rolnictwa Politechniki Wrocławskiej, który rozpoczął swą działalność w 1953 r. Od 1951 do 1959 r. kierował Katedrą Maszynoznawstwa Rolniczego na Wydziale Rolniczym. Mając gruntowne wykształcenie techniczne, był wybitnym specjalistą z zakresu konstrukcji maszyn rolniczych.

W 1958 r. wraz z Wydziałem Mechanizacji Rolnictwa przeniesiony został do Politechniki Poznańskiej, skąd przeszedł w 1961 r. do Akademii Rolniczej w Poznaniu, gdzie organizował Katedrę Maszynoznawstwa Rolniczego.

Doktorat nauk rolniczych uzyskał w 1959 r., od 1959 r. był profesorem.

Wypromował 16 doktorów. W swej długoletniej działalności wykazywał niewyczerpaną energię i zapał do twórczej pracy na polu naukowym i organizacji życia naukowego w Polsce oraz w kształceniu młodej kadry naukowej. Był m.in. członkiem Komitetu Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa PAN, Komitetu Zagospodarowania Ziem Górskich PAN, koordynatorem prac badawczych z dziedziny mechanizacji rolnictwa w terenach górskich, członkiem Zespołu Problemowego Filmu Badawczego w Rolnictwie i Leśnictwie – PAN.

Został odznaczony medalami 10-lecia, 30-lecia, Komisji Edukacji Narodowej, „Zasłużony Nauczyciel PRL” oraz orderami Polonia Restituta, Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski i Złoty Krzyż Zasługi.

Zmarł 1 grudnia 1990 r. Pochowany został na cmentarzu Junikowo w Poznaniu.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec