Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Tadeusz
Kwiatkowski

Urodził się 4 stycznia 1929 r. w Czyżynach. W 1948 r. ukończył II Państwowe Gimnazjum i Liceum w Krakowie. Od 1948 do 1952 r. studiował na Wydziale Weterynarii Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu. Od 1953 do 1999 r. pracował w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych Wydziału Weterynaryjnego AR we Wrocławiu na stanowiskach: asystenta, st. asystenta, adiunkta, docenta i od 1977 profesora nadzwyczajnego. Był kierownikiem Zakładu Diagnostyki w Katedrze Chorób Wewnętrznych.

Jego działalność naukowo-badawcza dotyczyła hematologii, fizjologii i fizjopatologii przewodu pokarmowego przeżuwaczy, chorób wątroby, zastosowania związków anabolicznych u bydła i owiec oraz ich wpływu na kształtowanie się wskaźników produkcyjnych i przemiany materii.

W latach 1964–1968 odbył staż naukowy w ośrodku INRA we Francji i w Państwowej Szkole Weterynaryjnej w Alfort we Francji, w Royal Veterinari College Hertfordshire w Anglii, Universidad Complutense de Madrid w Hiszpanii.

Był promotorem 5 przewodów doktorskich i recenzentem 4 rozpraw habilitacyjnych. Na dorobek naukowy składa się ponad 55 prac oryginalnych, kilka ekspertyz i 1 skrypt. Opracował szereg instrukcji dla terenowej służby weterynaryjnej i zootechnicznej.

W latach 1970–1989 był pełnomocnikiem rektora ds. studentów obcokrajowców, wiceprezesem Zarządu ZNP przy AR, członkiem wielu komisji rektorskich.

W latach 1975–1983 był członkiem Komitetu Nauk Weterynaryjnych PAN.

Za działalność naukową, dydaktyczną i społeczną otrzymał 2 nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 4 indywidualne i 9 zespołowych nagród Rektora. Otrzymał dyplom uznania za wkład wniesiony w rozwój Wydziału Weterynaryjnego ART w Olsztynie, otrzymał Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złotą Odznakę ZNP, medal „Zasłużony dla Województwa Wrocławskiego i Miasta Wrocławia”.

Zmarł w 2004 r., pochowany na cmentarzu w Krobii.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec