Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Barbara
Kwiatkowska

Urodziła się 29 lipca 1957 r. we Wrocławiu. Studia wyższe ukończyła na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku biologia, ze specjalnością antropologia. Po studiach została zatrudniona w Zakładzie Antropologii PAN we Wrocławiu na stanowisku asystenta, a następnie w Katedrze Antropologii Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie pracowała do 2009 r., kolejno na stanowiskach asystenta, adiunkta i profesora nadzwyczajnego. Od 2009 r. objęła stanowisku profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Antropologii Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Stopień naukowy doktora nauk biologicznych uzyskała w 1993 r. na Uniwersytecie Wrocławskim na podstawie rozprawy pt. „Współzależność cech metrycznych i niemetrycznych czaszek ludzkich” (promotor – prof. dr hab. Paweł Bergman), a doktora habilitowanego nauk biologicznych w dyscyplinie biologia w 2005 r. na podstawie rozprawy pt. „Mieszkańcy średniowiecznego Wrocławia. Ocena warunków życia i stanu zdrowia w ujęciu antropologicznym”.

Odbyła staże naukowe w Holandii, Grecji i Włoszech. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, w kadencji 2008–2011 jest członkiem zarządu Głównego PTA. Jest opiekunem Koła Naukowego Studentów „Juvenis”.

Jest promotorem 1 ukończonego i 3 otwartych przewodów doktorskich, była opiekunem 32 prac magisterskich, a także recenzentem 2 prac doktorskich.

Zainteresowania naukowe dotyczą: badań populacji historycznych na podstawie ludzkich materiałów szkieletowych, paleopatologii, rekonstrukcji głów na podstawie czaszek, auksologii i promocji zdrowia populacji współczesnej. Kieruje pracami Wrocławskiej Szkoły Rekonstrukcji, którą założył jej ojciec prof. dr hab. Tadeusz Krupiński przy Katedrze Uniwersytetu Wrocławskiego, a której tradycje przeniosła na Uniwersytet Przyrodniczy. Brała udział m.in. w wykonaniu rekonstrukcji głów św. Jadwigi Śląskiej i bł. Czesława, a także współdziałała przy rekonstrukcji i identyfikacji czaszki ppor. Janiny Lewandowskiej, która zginęła w Katyniu.

Opublikowała 49 artykułów oryginalnych, 1 monografię i 1 skrypt. Brała czynny udział w wielu polskich i międzynarodowych konferencjach (m.in. w Pradze, Komotini, Durham, Greifswald i Wilnie).

Prowadziła wykłady w ramach programu The Innolec Lectureship w Uniwersytecie Masarykova w Brnie (2007), a także wykłady i interaktywne pokazy w ramach Europejskiego Festiwalu Nauki Wonders w Helsinkach i Katalońskiego Festiwalu Nauki w Barcelonie (2006), aktywnie uczestniczyła w Dolnośląskich Festiwalach Nauki. Prowadzi szeroką działalność popularyzatorską.

Nagradzana przez Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego (1993, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007). Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2007).

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec