Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Stanisław
Kukla

Urodził się 23 kwietnia 1926 r. w Korsowie w byłym województwie tarnopolskim. Do szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego uczęszczał w Leżajsku. W 1948 r. rozpoczął studia na Wydziale Rolniczym Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu. Dyplom magistra inżyniera rolnika otrzymał w 1953 r., na Wydziale Rolniczym ówczesnej Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu. W roku 1960 rozpoczął pracę naukowo-dydaktyczną w Katedrze Botaniki Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu.

W roku 1987 został mianowany kierownikiem specjalistycznej Pracowni Biologii i Biochemii Torfu, której był głównym organizatorem.

Stopień doktora nauk rolniczych otrzymał w 1963 r. na podstawie rozprawy pt. „Rozwój torfowisk źródliskowych na terenach północno-wschodniej Polski”, a stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w roku 1987, przedstawiając pracę pt. „Substancje biologicznie czynne wyodrębnione z różnych rodzajów i gatunków torfu” na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej we Wrocławiu.

Jest współautorem 5 opracowań patentowych do stosowania biogenów torfopochodnych w praktyce rolniczej i lecznictwie. Współtwórca preparatu torfopochodnego PTT „Tołpa”. Opracował instalację technologiczną do produkcji preparatu torfopochodnego „Tołpa”, która została wdrożona pod jego kierunkiem w Fabryce Leków Torf Corporation.

Autor 65 opracowań z zakresu: stratygrafii torfowisk, określania zawartości substancji aktywnych w torfie, możliwości ich praktycznego wykorzystania oraz analiz chemicznych frakcji torfowych.

Za działalność dydaktyczno-naukową wyróżniony został 7 nagrodami Rektora, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Przestał pracować na Uczelni w 1993 r.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec