Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Leszek
Kuchar

Urodził się 3 października 1954 r. we Wrocławiu. W latach 1973–1978 odbył studia wyższe na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunku matematyka. Po studiach podjął pracę na Wydziale Melioracji Wodnych Akademii Rolniczej we Wrocławiu (Instytut Geodezji i Zastosowań Matematyki), gdzie w roku 1986 obronił pracę doktorską pt. „Matematyczny model prognozowania plonów roślin uprawnych na bazie danych meteorologicznych na przykładzie pszenicy jarej i ziemniaków” (promotor – prof. S. Bac). Habilitował się również na tym Wydziale w roku 1994 (tytuł rozprawy: „Przewidywanie sum opadów i średnich temperatur powietrza w aspekcie prognozowania plonów roślin uprawnych”). W roku 2001 uzyskał tytuł profesora. Od roku 2009 jest zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego.

Jego badania naukowe dotyczą praktycznych zastosowań matematyki w naukach rolniczych i naukach o środowisku, a w szczególności konstrukcji i stosowania rolniczych modeli symulacyjnych, modelowania związków pogoda–plon, prognozowania plonów i czynników meteorologicznych, tworzenia danych syntetycznych i technik downscaling, a także badania efektów zmian klimatu
w rolnictwie i hydrologii.

Wiele badań prowadził w czasie licznych staży i stypendiów za granicą. Łącznie, wraz z krótkimi wizytami, spędził ponad 6 lat na uniwersytetach i w instytutach badawczych w Europie (większość krajów), Ameryce Północnej (USA, Kanada), Azji (Indie, Japonia, Chiny, Korea Pd.) oraz Australii. Efektem współpracy międzynarodowej oraz badań krajowych jest zrealizowanie 4 projektów badawczych za granicą (USA, Kanada, Norwegia), 4 projektów UE (2 projekty ramowe) oraz 8 projektów krajowych (w 4 projektach KBN/MNiSW był kierownikiem). Jest autorem 135 publikacji i 51 innych opracowań. Ponad 50 prac opublikował w języku angielskim, w tym w wysoko ocenianych czasopismach z Listy Filadelfijskiej (m.in. „Agricultural and Forest Meteorology”, „Mathematics and Computers in Simulations”), wielokrotnie cytowanych. Wyniki prac badawczych prezentował na ponad 80 konferencjach organizowanych za granicą. Był zapraszany do komitetów programowych międzynarodowych konferencji modelowania matematycznego (Belgia, Szwecja, Holandia, Włochy, Izrael, Węgry, Chorwacja, Niemczech) i badań zmian klimatu ( w tym do prestiżowego kongresu zmian klimatu w Moskwie, 2003) oraz wielu komitetów programowych w kraju. Za granicą prowadził również wykłady dla studentów w ramach programów wymiany, misji profesorskich czy pobytów stypendialnych. W kraju prowadził zajęcia ze statystyki matematycznej w języku angielskim dla studentów obcokrajowców.

Jest współautorem podręcznika „Agronomy Handbook” napisanego w USA.

Wypromował 3 doktorów, recenzował 19 prac doktorskich, habilitacyjnych i wniosków o tytuł profesora (3 prace doktorskie z zagranicy).

Na Uczelni był lub jest członkiem wielu komisji i rad, pełnomocnikiem rektora ds. współpracy z zagranicą, Rady E-Wrocław, autorem projektów Studenckiej Oceny Nauczycieli Akademickich (system SONA), Naukowej Oceny Nauczycieli Akademickich (NONA). Jest lub był członkiem komitetów PAN, 4 towarzystw naukowych (również za granicą).

Wyróżniany 24-krotnie nagrodami Rektora UP we Wrocławiu, grantami World Meteorological Organization, Fundacji S. Batorego, a także 3-krotnie medalem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (2005, 2008, 2009).

Aktualnie jest kierownikiem Zakładu Statystyki w Katedrze Matematyki.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec