Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Grażyna
Krasnowska

Urodziła się 12 grudnia 1956 r. we Wrocławiu. Szkołę podstawową oraz III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza ukończyła w rodzinnym mieście. W roku 1975 rozpoczęła studia w Oddziale Technologii Żywności Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej we Wrocławiu, które ukończyła w 1980 r., uzyskując tytuł magistra inżyniera technologii żywności. W 1982 r. została absolwentką Studium Podyplomowego Kształcenia i Doskonalenia Pedagogicznego Młodych Nauczycieli Akademickich. W ramach podnoszenia kwalifikacji z zakresu zarządzania jakością w latach 2001–2005 uczestniczyła w szeregu szkoleń, m.in. w Polskim Centrum Badań i Certyfikacji w Warszawie pt. „Pełnomocnik do systemu zarządzania jakością”.

Stopień naukowy doktora nauk rolniczych w zakresie technologii żywności uzyskała w 1990 r. na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Wybrane cechy strukturalne i fizykochemiczne mięśniówki żołądków wieprzowych” wykonanej pod kierunkiem prof. dr hab. Ireny Górskiej na Wydziale Technologii Żywności Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Natomiast stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia nadano jej w roku 2004 na podstawie oceny dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pt. „Charakterystyka funkcjonalnych i technologicznych właściwości preparatów kolagenowych uzyskanych metodą kwasowo-enzymatyczną” na mocy Uchwały Rady Wydziału Nauk o Żywności.

Podczas ostatniego roku studiów (1979–1980) pracowała jako wolontariusz w Zakładzie Technologii Surowców Zwierzęcych Wydziału Technologii Żywności Akademii Rolniczej we Wrocławiu, a następnie w tej samej jednostce Uczelni na etacie asystenta do roku 1990, w latach 1990–2008 na etacie adiunkta, a od 2008 r. na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością. W tym czasie odbyła 3-miesięczny staż naukowo-zawodowy w zakładach mięsnych w Bilten w Szwajcarii oraz 3-miesięczny staż zawodowy w zakładach mięsnych w Rawie Mazowieckiej.

Problematyka badawcza obejmuje zagadnienia z zakresu technologii mięsa, w tym w szczególności związane z charakterystyką właściwości strukturalnych, biofizykochemicznych i funkcjonalnych mniej cennych surowców rzeźnych oraz optymalizacją ich wykorzystania: ocenę jakości mięsa wołowego i wieprzowego. Ponadto badania dotyczą zastosowania różnych preparatów enzymatycznych do poprawy i modyfikacji cech funkcjonalnych i technologicznych wybranych surowców rzeźnych oraz zarządzania jakością i bezpieczeństwem w produkcji żywności.

Dorobek naukowy dr hab. Grażyny Krasnowskiej obejmuje ogółem 107 pozycji, w tym 40 oryginalnych prac twórczych, 8 prac zastrzeżonych opracowań o charakterze prac podstawowych i aplikacyjnych. Autorka kilku rozdziałów w opracowaniach monograficznych oraz w podręczniku akademickim.

Promotor 73 prac magisterskich, 34 prac na studiach podyplomowych z zakresu zarządzania jakością i bezpieczeństwem w produkcji żywności oraz 1 pracy doktorskiej. Recenzent 10 publikacji naukowych i 2 projektów badawczych.

Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi, odznaką „Zasłużony dla Akademii Rolniczej we Wrocławiu” oraz 16 nagrodami Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec