Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Ryszard
Kramkowski

Urodził się 4 sierpnia 1944 r. w Grudziądzu w woj. toruńskim. I Liceum Ogólnokształcące ukończył w Brzegu Opolskim w roku 1962. W tymże roku rozpoczął studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej, które ukończył w roku 1968.

Stopień doktora nauk technicznych otrzymał w Instytucie Inżynierii Chemicznej Politechniki Wrocławskiej na podstawie rozprawy pt. „Badania nad wnikaniem ciepła w wyparce cienkowarstwowej typu Luwa” w 1975 r., natomiast stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych uzyskał na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej we Wrocławiu po przedłożeniu rozprawy pt. „Analiza suszenia sublimacyjnego wybranych produktów spożywczych” w 1998 r. Odbywał staże krótkoterminowe w Wyższej Szkole Technicznej w Bratysławie (Słowacja).

Promotor 26 prac magisterskich na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej oraz na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej we Wrocławiu, gdzie pracował od 1995 r.

Autor lub współautor 4 skryptów dla studentów Akademii Rolniczej, m.in.: „Inżynieria i aparatura przemysłu spożywczego” (1997) i „Inżynieria procesowa” (2000). Autor lub współautor 42 oryginalnych prac opublikowanych.

Specjalista w zakresie inżynierii procesowej, inżynierii rolniczej oraz suszarnictwa płodów rolnych. 

Odznaczony Złotą Odznaką Politechniki Wrocławskiej, Srebrnym Krzyżem Zasługi. Wyróżniony nagrodą zespołową NOT oraz Zespołową Nagrodą Ministra Przemysłu Chemicznego „Za najlepsze wdrożenia w przemyśle”. Wyróżniony 25 nagrodami Rektorów Politechniki Wrocławskiej oraz Akademii Rolniczej we Wrocławiu.

Zmarł w 2004 r. i został pochowany na cmentarzu Grabiszyńskim.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec