Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Leszek
Kordas

Urodził się 18 maja 1955 r. w Ścinawce Górnej. Po ukończeniu w 1974 r. Liceum Ogólnokształcącego w Kłodzku rozpoczął studia na Wydziale Rolniczym wrocławskiej AR, które ukończył w 1979 r. W 1981 r. podjął pracę w Katedrze Ogólnej Uprawy Roli i Roślin. Stopień doktora nauk rolniczych uzyskał w 1989 r. po przedłożeniu pracy pt. „Plonowanie i wartość paszowa jednorocznych roślin pastewnych i ich mieszanek uprawianych na glebach średnich” (promotor – prof. dr hab. Roman Krężel), a doktora habilitowanego w 2000 r. na podstawie oceny dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej pt. „Studia nad optymalizacją uprawy buraka cukrowego na glebie średniej”. W roku 2002 został zatrudniony na stanowisko profesora nadzwyczajnego, a w roku 2004 tytuł profesora.

Zainteresowania naukowe koncentruje wokół zagadnień związanych z: produkcją pasz zielonych, uproszczeniami uprawy roli, w tym siewu bezpośredniego oraz wpływu pola magnetycznego na materiał siewny i plonowanie roślin oraz wykorzystaniem roślin energetycznych. Uczestniczył w wyjazdach i stażach naukowych w Czechosłowacji, Francji (Louville i Boi-ssay) i Anglii (Cambridge). 

Wielokrotnie pełnił funkcję opiekuna praktyk semestralnych i dyplomowych oraz SKN Ogólnej Uprawy Roli i Roślin. W latach 1990–1999 był przedstawicielem asystentów i adiunktów w Radzie Wydziału Rolniczego. Jest członkiem ISTRO, PTA, WTN i Komisji Nauk Rolniczych PAN. Od 2005 r. kieruje Katedrą Kształtowania Agroekosytemów i Terenów Zieleni.

Dorobek naukowy obejmuje ponad 140 pozycji, w tym 85 recenzowanych prac naukowych. Jest on również współautorem 2 monografii, a także promotorem 4 prac doktorskich i kilkudziesięciu magisterskich oraz recenzentem wielu prac doktorskich i habilitacyjnych.

Zainteresowanie uproszczeniami uprawy roli i siewem bezpośrednim znalazły swoje rozwinięcie w badaniach finansowanych pięcioma grantami KBN, których był kierownikiem. Równocześnie współpracując z Instytutem Elektrotechniki we Wrocławiu, kierował badaniami finansowanymi przez KBN, dotyczącymi wpływu pola magnetycznego na rozwój i plonowanie pszenicy jarej. W ramach dwóch grantów unijnych prowadzi obszerne interdyscyplinarne badania nad zastosowaniem niektórych roślin energetycznych do zagospodarowania i rekultywacji terenów zdegradowanych.

Brał czynny udział w kilkunastu naukowych konferencjach krajowych i międzynarodowych, przedstawiając na nich łącznie 42 doniesienia. Oprócz tego wygłosił 16 referatów, w tym 3 za granicą. Jest też autorem wielu publikacji popularnonaukowych i kilkudziesięciu opracowań i wykładów dla rolników. Jest również autorem 2 wzorów użytkowych oraz 2 wniosków patentowych, a także laureatem kilku nagród NOT.

Za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej był wyróżniony wielokrotnie indywidualnymi i zespołowymi nagrodami Rektora.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec